Od Redakcji Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

03-04-2019 Autor: Andrzej Andrzejewski

Szanowni Państwo


W związku z ostatnią oceną czasopism naukowych przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego wraz z Redakcją Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej wystosował list do ministra Jarosława Gowina, będący wyrażeniem niezrozumienia i zaniepokojenia naszego środowiska dla stosowanych kryteriów oceny czasopism naukowych – problem ten dotyczy większości czasopism polskich. List został odczytany podczas Walnego Zgromadzenia na CXXXVIII Dniach Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego zorganizowanych w Siedlcach. Pod listem podpisał się Zarząd Towarzystwa oraz wszyscy obecni na Zgromadzeniu. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.


Siedlce, 12-14 września 2019 r.


Szanowny Pan Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniach 12-14 września 2019 roku w Siedlcach odbywały się „Dni Ortopedyczne” – cykliczne spotkania naukowe lekarzy ortopedów i traumatologów, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Zgromadzeni podczas obrad Walnego Zebrania Towarzystwa wyrazili niezrozumienie i zaniepokojenie decyzją niezakwalifikowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oficjalnego czasopisma naukowego „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” do wykazu czasopism naukowych z dnia 31 lipca 2019 r.

„Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” to jedno z najstarszych czasopism medycznych w Polsce – ukazuje się regularnie od 1928 roku. Lekarze specjaliści ortopedzi i traumatolodzy opublikowali dotąd w periodyku przeszło 7 000 prac naukowych. Dzięki tej aktywności możliwa była regularna i bezpośrednia wymiana doświadczeń oraz dzielenie się osiągnięciami poszczególnych ośrodków klinicznych w Polsce.

Czasopismo wywiązuje się ze wszelkich zobowiązań redakcyjnych oraz spełnia wymogi pism naukowych. Dla podniesienia rozpoznawalności w świecie od dwóch lat publikujemy wyłącznie w języku angielskim. Wydajemy czasopismo drukiem oraz stworzyliśmy profesjonalną, dedykowaną stronę internetową, gdzie zamieszczone są pełne treści prac – zgodnie z systemem Open Access. Ponadto posiadamy rozbudowany elektroniczny system zgłaszania i recenzowania prac. Wszystkie prace są recenzowane oraz poddawane antyplagiatowemu systemowi sprawdzania.

Ponadto Redakcja czasopisma jest autorem wielu inicjatyw edukacyjnych: wydaliśmy podręcznik dla studentów medycyny „Ortopedia i traumatologia”, stworzyliśmy serię wydawniczą „Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna”. Jesteśmy także pomysłodawcą i współorganizatorem szerokiego Programu Edukacyjnego naszego Towarzystwa.

Wymienione aktywności podejmowane są w trosce o rozwój naszej dziedziny, a przede wszystkim mają na celu dobro chorych i ustawiczne podnoszenie jakości leczenia.

Zarzucenie czasopismu, że jego wymiar i zasięg jest głównie krajowy zdumiewa i wprawia nasze środowisko w konsternację. Pragniemy zwrócić uwagę, że treści, które publikujemy są chętnie czytane i dyskutowane na konferencjach i spotkaniach szkoleniowych. Pomagają w podejmowaniu wspólnych działań badawczych. Podnoszą poziom wiedzy ortopedycznej, a tym samym przyczyniają się do lepszej opieki nad chorymi.

Zadziwia w ocenie bark refleksji nad sytuacją demograficzną i szybko starzejącym się społeczeństwem w Polsce. Chorych ortopedycznych przybywa z każdym rokiem, a schorzenia narządu ruchu już stały się ogromnym wyzwaniem współczesnej medycyny. Ocena czasopisma tylko pod kątem jego zasięgu w świecie oraz cytowań za granicą jest wysoce krzywdząca i nie zawiera refleksji merytorycznej i naukowej. Pomijany jest najważniejszy aspekt i sens istnienia czasopism medycznych – szerokie dzielnie się wynikami badań i konkretnych osiągnięć leczniczych.

Niezwykle ważne jest także umożliwienie młodym lekarzom oraz lekarzom specjalizującym się opublikowanie pracy w uznanym czasopiśmie i zaprezentowanie pierwszych wyników aktywności zawodowej. „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” od wielu lat nagradza młodych, ambitnych lekarzy, a nawet studentów z kół naukowych możliwością opublikowania recenzowanej pracy – oczywiście we współpracy z opiekunem naukowym.

Uważamy, że właśnie takie działania, nastawione na edukację i dostrzeżenie jednostki są wartością nadrzędną i powinny być zauważone i odpowiednio docenione.

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz całego środowiska ortopedów i traumatologów, pamiętając Pana wieloletnie doświadczenie wydawnicze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w godnej ocenie naszego oficjalnego periodyku. Mamy nadzieję, że tak liczny apel naszego środowiska spotka się ze zrozumieniem i przyczyni się do nowego spojrzenia na kwestie punktacji i znaczenia czasopism w krajowym życiu naukowym.


Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019
6/2018