The analysis of the eff ectiveness of intraoperative control of the reduction of fracture using fl uoroscopy in the treatment of transverse acetabular fractures

Analiza skuteczności kontroli śródoperacyjnej nastawienia odłamów kostnych przy pomocy monitora RTG-TV w leczeniu złamań poprzecznych panewek stawów biodrowych

Abstract

Introduction

Acetabular fractures are severe injuries of motor organs. Their most frequent cause are road accidents. Diagnosing acetabular fractures involves obtaining radiographs in three diff erent projections according to Letournel, and 2D and 3D CT scans. According to the classifi cation system of Letournel, one of the types of acetabular fractures are transverse fractures (uncomplicated) as well as transverse fractures in combination with posterior wall fracture (complicated). The fracture line runs through both acetabular columns and the distal fragment can be rotated around several rotation axes. Acetabular transverse fractures with a dislocation of more than 2mm and the fracture line running through the weight-bearing portion of the acetabulum require surgical treatment. The aim of such treatment is anatomical reconstruction of articular surface and a stable osteosynthesis of bone fragments. The standard surgical approaches used in surgical treatment of acetabular fractures do not provide appropriate access to both columns of the acetabulum. Incorrect reduction of fracture, loose bone fragments and articular surface indentation are negative prognostic factors. 

Purpose

The purpose of this study was the assessment of the usefulness of fl uoroscopy for intraoperative verifi cation of the reduction of transverse acetabular fractures.

Material and methods

The study focused on patients treated surgically due to transverse acetabular fractures. They were treated between September 2012 and September 2014 in SPSK CMKP Orthopedic Clinic in Otwock, at the Department of Pelvic Damage and Pathology. 22 patients were included in the study. The examination included two intraoperative assessments of the position of bone fragments: after the reduction of fracture and temporary stabilization and after the fi nal osteosynthesis. 

Results:  

Intraoperative assessment of the degree of the reduction of fracture in patients with transverse acetabular fractures with the use of fl uoroscopy showed objectivization of the degree of reduction of a fracture and reconstruction of articular space, which is of particular prognostic importance. In two patients, a free bone fragment was found in the joint. In nine subjects, we noted a lack of satisfactory post-fracture reconstruction of articular surface, which resulted in the decision to reset the fracture. In one patient, articular surface indentation was diagnosed, which required reduction of indentation and supportive bone grafting of the void. In two patients, the direction of the insertion of one of the cortical screws was changed because it originally intersected the edge of articular surface. The average time of the surgery was 127.5 min. 

Conclusion

The present study confi rmed a considerable usefulness of a fl uoroscopy for the intraoperative assessment in the treatment of transverse acetabular fractures. Using fl uoroscopy allows for avoiding many serious intraoperative complications. A substantial percentage of very good and good radiological treatment results was obtained. The duration of surgery was only slightly longer with the fl uoroscopy used than without it.

Streszczenie

Wstęp

Złamania panewek stawów biodrowych (PSB) to ciężkie urazy narządu ruchu. Ich przyczyną są najczęściej wypadki komunikacyjne. Diagnostyka złamań PSB polega na wykonaniu RTG w trzech projekcjach wg Letournela oraz tomografi i komputerowej w obrazowaniu 2D i 3D. Jednymi z typów złamań PSB są wg podziału Letournela złamania poprzeczne (proste) oraz złamania poprzeczne z towarzyszącym złamaniem tylnej ściany (złożone). Szczelina złamania przechodzi przez obie kolumny panewki, a odłam dystalny może rotować się w wielu osiach obrotu. Złamania poprzeczne PSB z przemieszczeniem powyżej 2 mm oraz szczeliną przechodzącą przez powierzchnię obciążaną wymagają leczenia operacyjnego. Celem tego leczenia jest anatomiczne odtworzenie powierzchni stawowej oraz stabilne zespolenie odłamów. Stosowane standardowo w leczeniu operacyjnym złamań PSB dostępy operacyjne nie dają poprawnego wglądu w obie kolumny panewki. Nieprawidłowe nastawienie odłamów, pozostawione wolne odłamy w stawie czy zagniecenie powierzchni stawowej są czynnikami złymi prognostycznie. 

Cel

Celem pracy była ocena przydatności monitora RTG-TV do weryfi kacji śródoperacyjnego nastawienia złamań poprzecznych panewek stawów biodrowych. 

Materiał i metoda

Badanie dotyczyło leczonych operacyjnie z powodu złamań poprzecznych panewek stawów biodrowych. Okres leczenia od 09.2012 r. do 09.2014 r. Miejscem hospitalizacji była Klinika Ortopedii CMKP SPSK w Otwocku, Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy. Do badania włączono 22 chorych. Badanie polegało na wykonaniu dwukrotnej śródoperacyjnej oceny ustawienia odłamów: po ich nastawieniu i czasowej stabilizacji oraz po ostatecznym zespoleniu złamania. 

Wyniki

Śródoperacyjna ocena stopnia nastawienia odłamów u chorych z poprzecznym złamaniem panewki stawu biodrowego przy użyciu monitora RTG-TV wykazała obiektywizację stopnia odprowadzenia odłamów oraz odtworzenia szpary stawowej, co jest szczególnie istotnie prognostycznie. U dwóch chorych stwierdzono wolny fragment kostny w stawie. U dziewięciu badanych pierwotnie stwierdzono brak zadowalającego odtworzenia powierzchni stawowej złamania, co skutkowało decyzją o konieczności ponownego nastawienia odłamów. U jednego chorego rozpoznano zagniecenie powierzchni stawowej, które wypełniono podpórczo przeszczepami kostnymi. U dwóch chorych zmieniono kierunek wprowadzenia jednej ze śrub korowych ze względu na jej pierwotny przebieg na granicy powierzchni stawowej. Mediana dla czasu trwania zabiegu wyniosła 127,5 min. 

Wnioski

Niniejsze badanie potwierdziło wysoką przydatność monitora RTG-TV do weryfikacji śródoperacyjnego nastawienia złamań poprzecznych panewek stawów biodrowych. Użycie toru wizyjnego pozwala uniknąć wielu wysoce niepożądanych powikłań śródoperacyjnych. Uzyskano wysoki odsetek radiologicznych wyników leczenia bardzo dobrych i dobrych. Czas zabiegu z użyciem monitora RTG-TV wydłużył się nieznacznie. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
MNiSzW - 6; IC - 77,53
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020