The analysis of surgical treatment results of patients suff ering from primary tumours of the pelvic bone including hip joint with the use of modular prosthesis Lumic® reconstruction

Analiza wyników leczenia operacyjnego chorych na pierwotne nowotwory kości miednicy obejmujące staw biodrowy z zastosowaniem rekonstrukcji z użyciem protezy modularnej Lumic®

Abstract

Primary bone tumours including hip joint are relatively rare but their treatment is extremely diffi  cult and connected with high complication risk. Currently the surgical treatment is a standard procedure, the main goal of which is tumour resection with simultaneous surgical reconstruction aiming to spare the limb and reduce patient’s disability. In this report we would like to present the results of treatment of 5 patients suff ering from primary bone tumours who have undergone the hip joint reconstruction with the use of modular prosthesis Lumic®. 

Streszczenie

Pierwotne nowotwory kości obejmujące staw biodrowy chociaż występują niezmiernie rzadko to ich leczenie jest bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem wystąpienia powikłań. Obecnie standardem postępowania jest leczenie operacyjne, którego głównym celem jest resekcja nowotworu wraz z jednoczasową operacją rekonstrukcyjna w celu zachowania kończyny i ograniczenie kalectwa u chorego. W pracy przedstawiamy wyniki leczenia 5 chorych na pierwotne nowotwory kości, u których zastosowano rekonstrukcję stawu biodrowego przy użyciu protezy modularnej Lumic®. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020