„Gdansk” technique of pedicle screws placement in posterior scoliosis surgery – description of the method

„Gdańska” technika implantacji śrub przeznasadowych w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej – opis metody

Abstract

Introduction

Currently pedicle screws ousted the use of hooks in scoliosis surgery and are applied at all levels of the spine. However the correct pedicle screw placement particularly in thoracic level of the spine and especially at the apex of the deformity on the concave side is very diffi  cult. Fluoroscopy remains the main instrument of the technical support in posterior scoliosis surgery, however, there are diff erent ways to implant pedicle screws. 

Aim

To describe and popularize own method of pedicle screw implantation in posterior scoliosis surgery. 

Material and methods

The research group consisted of 337 patients treated surgically for adolescent idiopathic scoliosis. All patients underwent posterior scoliosis surgery. A total of 4044 pedicle screws were implanted. We used our own technique of pedicle screws insertion to the spine, which is based on using special custom made “large” and “small” markers that are inserted through the pedicle deep inside into the vertebral body under the fl uoroscopic guidance. Intraoperative computed tomography was used to assess the accuracy of pedicle swrews placement. Intraoperative spinal neuromonitoring was performed in all patients during surgery. During each operation x-ray radiation absorbed dose was measured (cGy/cm2). 

Results:  

The average implantation time of one marker was 30 seconds. The marker on the screw replacement took an average of 60 seconds. Total average time of spinal instrumentation was 18 minutes. Intraoperative computed tomography has been found that the eff ectiveness of “Gdansk” pedicle screw implantation technique was greater than 98%. There were no signifi cant intraoperative abnormalities in sensory and motor evoked potentials. The average dose of X-ray absorbed in a single operation was 976.45 cGy/cm2. 

Conclusion

“Gdansk” technique of pedicle screws implantation in the surgical treatment of idiopathic scoliosis is safe and eff ective. 

Streszczenie

Wstęp

Obecnie, w operacyjnym leczeniu skoliozy, śruby przeznasadowe wyparły z użycia haki i są stosowane na wszystkich poziomach kręgosłupa. Jednakże poprawne wprowadzanie śrub przeznasadowych, w szczególności w odcinku piersiowym, a zwłaszcza na szczycie deformacji po stronie wklęsłej jest bardzo trudne. Podstawowym narzędziem wsparcia w chirurgii skolioz wciąż pozostaje fluoroskopia, jednakże różne są sposoby samej implantacji śrub przeznasadowych.

Cel pracy:  

Opis i popularyzacja własnej metody implantacji śrub transpedikularnych w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej. Materiał i metoda:  Grupa badawcza składa się z 337 chorych leczonych operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej. U wszystkich wykonano tylną korekcję, stabilizację i usztywnienie kręgosłupa. Zainstrumentowano łącznie 4044 śrub przeznasadowych. Zastosowano własną technikę wprowadzania śrub do kręgosłupa, która polegała na wcześniejszym użyciu specjalnych, własnej produkcji „dużych” i „małych” markerów, wprowadzanych przez nasady głęboko do trzonów kręgowych pod kontrolą fl uoroskopii. Do oceny poprawności usadowienia śrub przeznasadowych wykonano śródoperacyjną kontrolę TK. U wszystkich chorych w trakcie operacji wykonywano śródoperacyjny neuromonitoring rdzenia kręgowego. W trakcie każdej operacji mierzono ilość pochłoniętej dawki promieniowania rentgenowskiego (cGy/cm2). 

Wyniki

Średni czas wprowadzenia jednego markera przeznasadowego wynosił 30 sekund. Wymiana markera na śrubę trwała średnio 60 sekund. Całkowity średni czas instrumentacji kręgosłupa wyniósł 18 minut. W śródoperacyjnej ocenie TK stwierdzono, że skuteczność „gdańskiej” techniki implantacji śrub przeznasadowych wyniosła powyżej 98%. Nigdy nie obserwowano istotnych śródoperacyjnych nieprawidłowości w zapisie czuciowych i ruchowych potencjałów wywołanych. Średnia dawka pochłonięta promieniowania rentgenowskiego w czasie jednej operacji wynosiła 976,45 cGy/cm2. 

Wnioski

„Gdańska” technika implantacji śrub przeznasadowych w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej jest bezpieczna i efektywna. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020