Quality of life after corrective surgery for adolescent idiopathic scoliosis. Analysis of patients treated with four diff erent methods of posterior correction and stabilisation

Jakość życia po operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających. Analiza chorych leczonych czterema różnymi metodami tylnej korekcji i stabilizacji kręgosłupa

Abstract

Introduction

The aim of the study was to evaluate quality of life outcome of patients after posterior fusion surgery in Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS). 

Material and methods

A study group of 112 patients was operated with posterior correction and fusion. Patients were matched according to preoperative clinical and radiographic data and divided onto four comparable groups according to the type of implant and surgical method used. Group I – Harrington/ Luque, group II – oryginal (hook based) Cotrel –Dubousset (CD) method, group III – modifi ed (srew based) CD method, group IV – Direct Vertebral Rotation (DVR). Preoperative data were similar in all groups. Pre and post operative standing spinal radiographs as well as follow – up radiographs after minimum 2- years post operation were evaluated. Quality of Life (QoL) was evaluated with SRS-24 (Scoliosis Research Society’s Scoliosis Patient Questionnaire) and SF-36 (36-Item Short Form Survey) questionaires. 

Conclusions

The best Quality of Life of the patients as well as the best 3-planar correction and its maintenance after follow up period was achieved when pedicle screw instrumentation with DVR systems were used during AIS posterior surgery. 

Streszczenie

Wstęp

Celem pracy była ocena wyników jakości życia chorych ze skoliozą idiopatyczną dorastających leczonych operacyjnie. 

Materiał i metody

Materiał obejmował 112 chorych leczonych operacyjnie poprzez korekcję i stabilizację tylną skrzywienia. Chorych podzielono na 4 grupy pod kątem metody, którą byli operowani. Grupę I stanowili chorzy operowani metodą Harringtona w modyfi kacji Luque. Grupę II pacjenci operowani oryginalną metodą Cotrella-Dubousseta (CD) z użyciem instrumentarium hakowego. Grupę III tworzyli chorzy operowani zmodyfi kowaną metodą CD przy użyciu śrub przeznasadowych. Grupa IV, to chorzy operowani zmodyfi kowaną metodą CD z dodatkowym wykorzystaniem technik bezpośredniej derotacji szczytowej DVR (Direct Vertebral Rotation). Nie było istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami pod kątem przedoperacyjnych danych. Rentgenogramy kręgosłupa przed- i pooperacyjne oraz po okresie minimum 2 lat po operacji stanowiły podstawę oceny rentgenowskiej. Badanie jakości życia chorych polegało na wypełnieniu przez chorego kwestionariusza SRS-24 (Scoliosis Research Society’s Scoliosis Patient Questionnaire) oraz kwestionariusza SF-36 (36-Item Short Form Survey). 

Wnioski

Użycie śrub przeznasadowych oraz instrumentarium bezpośredniej derotacji szczytowej skrzywienia, podczas operacyjnego leczenia skoliozy idiopatycznej dorastających, pozwala uzyskać najlepsze wyniki rentgenowskiej korekcji skrzywienia, co odzwierciedla się w najlepszej jakości życia chorych. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020