The role of hyaluronic acid in the treatment of early knee osteoarthritis

Rola kwasu hialuronowego w terapii wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego

Abstract

Osteoarthritis is a chronic degenerative process, including the destruction of articular cartilage. The progressive nature of the disease impairs motor function, which in combination with the pains leading to a signifi cant deterioration in the quality of life. Current methods of treatment of osteoarthritis cover a wide spectrum, ranging from patient education and elimination of risk factors, through drug therapy, physical therapy and surgical treatment. Among the methods of conservative treatment of osteoarthritis of the knee is the use of viscosupplementation. Many studies show that intra-articular injections of hyaluronic acid leads to a reduction in the intensity of pain and improve joint function of the patient. This paper discusses the role of exogenous hyaluronic acid in the treatment of early knee osteoarthritis, its biological activity and effi cacy based on the physicochemical properties of diff erent products. Based on the current knowledge about the eff ectiveness of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis it is further indicated signifi cant clinical aspects of viscosupplementation, emphasizing the proper classifi cation of the patient and method applications of the drug.

Streszczenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłym procesem degeneracyjnym, obejmującym niszczenie chrząstki stawowej. Postępujący charakter choroby upośledza funkcję motoryczną kończyny, co w połączeniu z dolegliwościami bólowymi prowadzi do znacznego pogorszenia jakości życia chorego. Obecne metody terapii osteoartrozy obejmują szerokie spektrum, począwszy od edukacji chorego i eliminacji czynników ryzyka, poprzez farmakoterapię, fi zjoterapię i leczenie inwazyjne. Wśród metod leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego znajduje zastosowanie wiskosuplementacja. Liczne badania dowodzą, że dostawowe iniekcje kwasu hialuronowego prowadzą do zmniejszenia natężenia bólu i poprawy czynności chorego stawu. Niniejsza praca omawia rolę egzogennego kwasu hialuronowego w procesie leczenia wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, jego aktywność biologiczną oraz skuteczność w oparciu o właściwości fi zykochemiczne poszczególnych preparatów. W oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą skuteczności kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej wskazano ponadto istotne w praktyce klinicznej aspekty wiskosuplementacji, podkreślając właściwą kwalifi kację pacjenta i sposób podania leku.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020