The eff ectiveness of treatment of injury of the Achilles tendon

Skuteczność leczenia uszkodzeń ścięgna Achillesa

Abstract

Introduction: Injuries of Achilles tendon are among the most common injuries of tendon structures in human body. During recent years there were a lot of publications describing prospective clinical trials and dealing with the topics of diagnostics, treatment and post-operation aftercare in Achilles tendon. Meanwhile there are a few information about at least a mid- or long-term results about treatment of Achilles tendon rapture. Till nowadays we don’t know how passage of time, diff erent types of treatment and post operation aftercare have an infl uence on the fi nal results. Consider these facts, looking closer for procedure and results at least 5-year follow-up seem to be very important.

Aim: 5 years or longer complex results study about tendon and injured limb effi ciency of patients treated surgically due to Achilles tendon rapture.

Material and methods: The study was conducted in 20 patients (40 Achilles tendon) treated surgically due to Achilles tendon rapture. Age of the patients in time of injury ranged from 23 to 59 (mean 45 years). The observation time for all evaluable patients was at least 5 years, ranging from 5 to 20 years (mean 12.4 years). The time elapsed from injury to the intervention ranged from a few hours to 180 days (mean 47.6 days). All cases were treated with open technique using a Kessler suture, and strengthening the Achilles tendon by the tendon graft of plantaris muscle. To evaluate the effi ciency of the operated Achilles tendon we used three point scales: clinical AOFAS hind foot scale, VISA-A scale and functional scale LUBLIN. The structure and mobility of the tendon and surrounding tissues morphology were assessed using ultrasound imaging in B-mode option, Power Doppler, as well elastography. 

Results: Patients treated surgically because of rapture of the Achilles tendon by using Kessler suture strengthened with the plantaris muscle graft obtained results good or very good. In the ultrasound images changes in the structure of the operated tendons were expressed by decreased echogenicity and bold spindle of repaired zones, as well as reduced stiff ness and tendon laxity in relation to the surrounding tissue.

Conclusions: Functional effi ciency of Achilles tendons after repair operations using Kessler suture is a good or very good. Structure reconstruction of ruptured Achilles tendon in 5-year and long-term follow-up is incomplete and the lasting consequence are spindle-shaped thickening and reduced mobility of the tendons.

Streszczenie

Wstęp: Uszkodzenia ścięgna Achillesa należą do najczęstszych urazów pośród wszystkich struktur ścięgnistych ustroju człowieka. Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na pytanie jak czas i rodzaj interwencji oraz sposób postępowania pooperacyjnego wpływają na ostateczne wyniki leczenia uszkodzeń ścięgna piętowego. Analiza postępowania oraz uzyskiwanych wyników w 5-letnim i dłuższym okresie obserwacji wydają się zatem istotne.

Cel pracy: Celem pracy jest kompleksowa ocena wydolności ścięgna i operowanej kończyny u pacjentów leczonych z powodu uszkodzenia ścięgna Achillesa. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 20 chorych (40 ścięgien Achillesa) leczonych operacyjnie z powodu całkowitego zerwania ścięgna piętowego. Wiek chorych w chwili urazu wahał się od 23 do 59 lat (średnia 45 lat). Czas obserwacji u wszystkich ocenianych pacjentów wynosił minimum 5 lat, wahając się od 5 do 20 lat (średnia 12,4 roku). Czas, jaki upłynął od urazu do interwencji wynosił od kilku godzin do 180 dni (średnia 47,6 dni). Wszystkich chorych leczono z wykorzystaniem szwu Kesslera ścięgna piętowego, wzmocnionego przeszczepem ścięgna mięśnia podeszwowego. Do oceny wydolności operowanych ścięgien Achillesa użyto punktowych skal klinicznych AOFAS dla tyłostopia, VISA-A oraz czynnościową skalę LUBLIN. Pacjenci oceniali stopień satysfakcji z wyniku leczenia wykorzystując analogową skalę VAS. Strukturę i ruchomość ścięgna oraz morfologię otaczających tkanek oceniano wykorzystując ultrasonografię (USG) w opcji B-mode, Power Doppler i elastografi i.

Wyniki: Pacjenci leczeni operacyjnie z powodu uszkodzeń ścięgna Achillesa metodą szwu Kesslera wzmocnionego przeszczepem ścięgna mięśnia podeszwowego uzyskali wyniki dobre lub bardzo dobre. W obrazach USG zmiany struktury operowanego ścięgna piętowego wyrażone były przez zmniejszoną echogeniczność i pogrubienie wrzecionowate naprawianej strefy, jak również mniejszą sztywność i gorszą przesuwalność ścięgna względem otaczających tkanek.

Wnioski: Wydolność funkcjonalna ścięgien Achillesa po naprawie operacyjnej z zastosowaniem szwu Kesslera jest dobra lub bardzo dobra. Przebudowa strukturalna w 5-letnim i dłuższym okresie obserwacji jest niepełna, trwałym następstwem są wrzecionowate pogrubienie oraz zmniejszona przesuwalność naprawianych ścięgien.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019