Reconstruction eff ectiveness of long standing injuries of anterior talo-fi bular ligament

Skuteczność napraw zadawnionych uszkodzeń więzadła strzałkowo-skokowego przedniego

Abstract

Introduction: Ankle sprains are among the most common injuries during sport and daily activities. They predominantly involve ankle lateral complex injuries, especially anterior talo-fi bular ligament. If miss-diagnosed, they can lead to chronic instability of the joint, followed by osteoarthritis and the disturbance of the proper mobility of the knee and hip joints.

Aim: The evaluation of the foot functioning during daily activities of patients who were treated non-operatively and patients who underwent reconstruction of the anterior talo-fi bular ligament with the Broström-Gould technique.

Material and methods: The study was conducted in 30 patients divided into two groups. The fi rst group consisted of 15 patients with chronic instability of the ankle joint treated non-operatively. The other group consisted of 15 patients with the same instability treated operatively with Broström-Gould technique. Both groups were assessed using the same method: the AOFAS foot functioning score, LUBLIN scale and VAS scale. Stressed X-ray were taken with Telos Stress Device GA III/E.

Results: The mean AOFAS score for patients treated operatively was 79 points, mean functioning scale score (LUBLIN scale) was 62 points; mean VAS scale score was 88. The mean AOFAS score for patients treated non-operatively was 72 points; mean functioning scale score was 54 points and mean VAS scale score was 68. Stressed X-rays showed the improvement of the ankle joint stability in patients who were treated operatively.

Conclusion: Chronic instability of the ankle joint treated operatively improves the functioning and stability of the joint during daily activities.

Streszczenie

Wstęp: Dystorsje stawu skokowo-goleniowego należą do najczęstszych urazów, zarówno w życiu codziennym jak i sporcie. Nierzadko skutkują uszkodzeniem więzadeł strony bocznej stawu, zwłaszcza więzadła skokowo-strzałkowego przedniego, co w przypadku niedokładnej diagnozy i braku podjęcia odpowiedniego leczenia może prowadzić do przewlekłej niestabilności i w konsekwencji zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego, jak również wtórnego zaburzenia prawidłowego funkcjonowania stawów kolanowego i biodrowego.

Cel pracy: Celem pracy jest ocena czynności stóp oraz codziennego funkcjonowania pacjentów po leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym niestabilności przednio-bocznej stawu skokowo-goleniowego.

Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiło 30 pacjentów z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego. Grupa pierwsza obejmowała 15 osób leczonych zachowawczo. Grupę drugą utworzyło 15 chorych, u których niestabilność leczono operacyjnie przez naprawę więzadła skokowo-strzałkowego przedniego metodą Broströma-Goulda. W obu grupach zastosowano identyczne sposoby oceny z wykorzystaniem punktowych skal klinicznych AOFAS dla tyłostopia i skali LUBLIN. Zadowolenie z leczenia chorzy oceniali w analogowej skali satysfakcji VAS. U wszystkich osób wykonano także badania stresowe rentgenowskie (rtg) na platformie Telos Stress Device GA III/E.

Wyniki: W grupie pacjentów leczonych operacyjnie w skali AOFAS uzyskano średnie wartości równe 79 punktów. W skali LUBLIN wartości punktowe wyniosły średnio 62. Analogowa skala satysfakcji pokazała zadowolenie pacjentów na poziomie 88 punktów. W grupie chorych leczonych zachowawczo wartości punktowe w skali AOFAS wyniosły średnio 72. W skali LUBLIN natomiast 54 punkty. W analogowej skali satysfakcji pacjenci oceniali zadowolenie na poziomie 68 punktów. Stresowe zdjęcia rtg wykonane zarówno w pozycji przednio-tylnej jak i bocznej pokazały znaczącą różnicę stabilności stawu skokowo-goleniowego między obiema grupami. Znacznie lepsze wyniki w badaniach rtg stresowych uzyskali chorzy leczeni operacyjnie.

Wnioski: Leczenie operacyjne przewlekłej niestabilności stawu skokowo-goleniowego przez rekonstrukcję przedniego więzadła skokowo-strzałkowego polepsza zwartość i wydolność funkcjonalną stopy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019