Functional assessment of patients with knee osteoarthritis qualifi ed for knee arthroplasty

Funkcjonalna ocena pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych kwalifi kowanych do endoprotezoplastyki

Abstract

Introduction: Degenerative joint disease (osteoarthritis) is statistically the second leading cause of chronic pain in the world, leading to considerable impairment of the patients’ quality of life and daily functioning. In patients who qualify for total knee arthroplasty (TKA), degenerative changes may lead to weakness in the muscles stabilising the pelvis, i.e. hip abductors. Objectives: The purpose of the study was to compare the strength of muscles responsible for abduction in the hip joint in patients qualifi ed for knee arthroplasty for the aff ected vs. the healthy leg. It was also intended to help determine the scope of patient rehabilitation following knee arthroplasty allowing for the diff erences in muscle strength in the aff ected and non-aff ected leg. The anticipated benefi t of the study was to add to the knowledge base on abductor muscle strength and to use the fi ndings in the patient rehabilitation process so as to improve the treatment of post-operative gait abnormalities. Methodology: The study was conducted at the physiology of movement laboratory of the Department of Orthopaedics & Rehabilitation, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw. Two groups were compared: the experimental group and the control group. The experimental group was made up of patients awaiting arthroplasty. The control group included potentially healthy individuals who did not meet the exclusion criteria. Patients from the experimental group were evaluated using the WOMAC score and their muscle strength was tested using the Biodex System Pro. Patients in the control group were only tested for muscle strength. Conclusion: The study presents the relationship between knee osteoarthritis and hip abductor function. Knee osteoarthritis constitutes a functional problem aff ecting the locomotor system as a whole.

Streszczenie

Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest statystycznie drugą na świecie przyczyną występowania przewlekłych dolegliwości bólowych znacznie zmniejszającą jakość życia i codzienne funkcjonowanie pacjentów. U chorych kwalifi kowanych do operacji całkowitej wymiany stawu kolanowego (TKA) w wyniku zmian zwyrodnieniowych może być obecne osłabienie mięśni stabilizujących miednicę, czyli odwodzicieli stawu biodrowego. Cel: Porównanie siły mięśni odpowiedzialnych za odwodzenie w stawie biodrowym u pacjentów kwalifi kowanych do operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego pomiędzy chorą i zdrową kończyną dolną. Określenie zakresu usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego z uwzględnieniem dysproporcji pomiędzy siłą mięśniową kończyny operowanej i nieoperowanej. Oczekiwane korzyści badania to zbadanie siły mięśniowej odwodzicieli i wykorzystanie wyników w procesie rehabilitacji pacjentów, celem poprawienia pooperacyjnych zaburzeń chodu. Metodologia: Badania przeprowadzono w pracowni fi zjologii ruchu w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Porównano ze sobą dwie grupy: badaną i kontrolną. Grupę badaną stanowiły osoby przed zabiegiem endoprotezoplastyki. Grupa kontrolna to osoby potencjalnie zdrowe spełniające kryteria wyłączenia. Chorych z grupy badanej oceniano skalą WOMAC oraz badaniem siły mięśniowej za pomocą systemu Biodex System Pro. U pacjentów z grupy kontrolnej oceniano jedynie siłę mięśniową. Podsumowanie: Badania przedstawiają zależność pomiędzy chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, a funkcją odwodzicieli stawu biodrowego. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego stanowi problem funkcjonalny całego narządu ruchu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020