Developmental dislocation of hip treated in the years 1980-2014 in Pediatric Orthopedic Department of the Medical University in Lublin

Rozwojowe zwichnięcie stawów biodrowych w materiale Kliniki Ortopedii Dziecięcej w Lublinie. Analiza hospitalizacji w latach 1980-2014

Abstract

Introduction: Developmental dysplasia of hip is one of the most common deformities of the movement apparatus in children of the Caucasian race.

Aim: Statistical analysis of hospital admittances of children with developmental dislocation of hip (DDH) treated in the years 1980-2014 in Pediatric Orthopedic Department of the Medical University in Lublin.

Material and Method: A retrospective study of clinical histories was conducted resulting in 1459 cases of DDH treated in years 1980-2014.

Results: 1459 children admitted to the hospital required treatment of DDH with “over-head” extension traction. The treatment which usually lasts several weeks aimed at maximal protection against any possible deformity (e.g. AVN) in the developing hip joint. The number has visibly diminished over passing years.

Conclusions: Decrease in the admittances of children with DDH to the hospital is a result of increased awareness among parents along with a larger availability of screening programs (ultrasound and orthopedic examination). Since 2000, the number of ultrasound units has increased in our region along with a larger number of qualifi ed medical personnel. Well managed prophylactic programs with appropriate supervision of regional outpatient units will continue to maintain a benefi cial eff ect on early diagnosis and treatment.

Streszczenie

Wstęp: Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest najczęstszą wadą narządu ruchu w populacji dzieci rasy białej. 

Cel pracy: Analiza częstości hospitalizacji dzieci leczonych nieoperacyjnie z powodu rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego w materiale Katedry Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie w latach 1980-2014.

Materiał i metody: Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddaliśmy dokumentację medyczną zgromadzoną w Klinice (historie chorób pacjentów, księgi operacyjne) uzyskując dane 1459 pacjentów hospitalizowanych w latach 1980-2014.

Wyniki: Analizowany materiał (n = 1459) dotyczy dzieci przyjętych do Kliniki z rozpoznaniem rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego, wymagających kilkutygodniowego leczenia wyciągowego (over-head) jako etapu koniecznego dla prawidłowego dalszego rozwoju zniekształconego stawu biodrowego. Na przestrzeni wielu lat widoczny jest wyraźny trend spadkowy w ilości hospitalizacji.

Wnioski: Spadek liczby hospitalizacji dzieci z rozwojowym zwichnięciem stawu biodrowego wynika ze zwiększonej świadomości rodziców a także z obecnie bardzo szerokiej dostępności badań przesiewowych (badanie kliniczne i sonografi czne). W okresie od 2000 r. znacznie zwiększyła się w naszym regionie dostępność do lepszej jakości sprzętu USG, a także wzrósł odsetek lekarzy prawidłowo wykonujących badanie w Poradniach Preluksacyjnych. Zdaniem autorów tylko dobrze prowadzone działania profi laktyczne oraz stały nadzór nad wykonywaniem badań preluksacyjnych w regionie, prowadzi do utrzymywania się korzystnego efektu wczesnego zdiagnozowania i leczenia wady.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020