Quality of life after pertrochanteric femoral fractures treated DHS plate and intramedullary gamma nail

Jakość życia chorych po zespoleniach złamań przezkrętarzowych śrubopłytą DHS i gwoździem śródszpikowym gamma

Abstract

Background: Usually for treatment of pertrochanteric femoral fractures use DHS plate and intramedullary gamma nails, are a popular method of stabilizing proximal femoral fractures due to low risk of postoperative complications and rapid improvement in joint function. The evaluation of outcomes associated with pertrochanteric treatment has mainly been based on objective measures. Objectives: Based on a review of current literature the purpose of the present studies is to correlate patients health-related quality of life results after intramedullary nailing and DHS plate, of pertrochanteric fractures with objective outcome measures. Methods: Analyzed PubMed resources of the past 10 years, selecting 5 of the publication of the detailed assessment. In the United States, Austria, Finland and Germany conducted studies evaluating patients using the SF-36, HHS, VAS, BMI, IADL. The results made dependent on the number of postoperative complications, the time to perform an operation, gait analysis and mortality. Results: The authors of the estimated thinks that from 65% to 72% could return to their homes and participate in social life. The final evaluation of the functional osteosynthesis of the proximal femur is still not satisfactory. Studies show that relieves pain surgery for only one third of patients. According to the American-Austrian studies assessing Harris hip score of 67% patients had excellent or good results. Statistically significant differences rated form SF-36 were observed between pain intensity, functioning in society, mental health in relation to Austrian standards. The incidence of postoperative complications ranged from 10.4% to 22% after 12 months of operation. During this period, 64% have a worse gait, while 15-32% of patients die. Conclusions: The results of this studies confirm that pertrochanteric femoral fractures treated DHS plate and intramedullary gamma nail are a safe treatment option for pertrochanteric fractures. The SF-36 and IADL questionnaires are good, but too general research tools in the assessment of Quality of Life in patients after pertrochanteric femoral fractures. Despite good functional results we noticed a substantial fall off in patients’ quality of life up to 12 months after operation and a high mortality rate.

Streszczenie

Wstęp: Zespolenia przezkrętarzowe z użyciem śrubopłyty DHS oraz gwoździ śródszpikowych gamma są popularną metodą stabilizacji złamań okołokrętarzowych kości udowej ze względu na niskie ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz szybką poprawę funkcji stawu. Dotychczas efekty leczenia oceniano przede wszystkim za pomocą obiektywnych narzędzi badawczych. Cel: Celem niniejszego opracowania jest powiązanie, na podstawie przeglądu literatury, jakości życia pacjentów, po operacji zespolenia złamań przezkrętarzowych śrubopłytą DHS i gwoździem śródszpikowym gamma, z obiektywnymi pomiarami efektów operacji. Materiały i metody: Analizie poddano zasoby PubMed z ostatnich 10 lat wybierając 5 publikacji do szczegółowej oceny. W USA, Austrii, Finlandii oraz Niemczech prowadzono badania oceniające pacjentów przy pomocy skal: SF-36, HHS, VAS, BMI, IADL. W wynikach uwzględniono ilość powikłań pooperacyjnych, moment wykonania zabiegu, ocenę analizy chodu oraz śmiertelność. Wyniki: Autorzy oceniają, że odsetek pacjentów, którzy powrócili do swoich domów i rozpoczęli aktywność społeczną wynosi 65-72%. Końcowa ocena funkcjonalna po osteosyntezie bliższej części kości udowej wciąż nie jest zadowalająca. Badania wykazują, iż leczenie chirurgiczne uwalnia od bólu jedynie jedną trzecią pacjentów. Według amerykańsko-austriackich badań w ocenie Harris Hip Score 67% pacjentów osiągnęło doskonałe lub dobre wyniki. Istotne różnice, w ocenie jakości życia SF-36, występowały między natężeniem bólu, funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz zdrowiem psychicznym w stosunku do norm austriackich. Częstość powikłań pooperacyjnych wyniosła od 10,4% do 22% po 12 miesiącach od operacji. W tym okresie u 64% pacjentów zanotowano osłabienie motoryki chodu, natomiast 15-32% chorych zmarło. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają, że zespolenia gwoździem śródszpikowym gamma i śrubopłytą DHS to bezpieczna metoda leczenia złamań przezkrętarzowych. Kwestionariusze SF-36 oraz IADL są dobrymi, lecz zbyt ogólnymi narzędziami badawczymi w ocenie jakości życia. Pomimo dobrych wyników funkcjonalnych odnotowano znaczny spadek jakości życia u pacjentów w okresie do 12 miesięcy po operacji oraz wysoki odsetek śmiertelności.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019