Results of the Fitmore short-stem total hip arthroplasty at a minimum follow-up of 4 years

Wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego z użyciem trzpienia Fitmore w 4-letnim okresie obserwacji

Abstract

Introduction: The use of short stem implants is associated with higher incidence of complications such as stem malpositioning and early implant migration. So far a few studies have addressed the question of the effects of varus short stem alignment. The objective of this study was to evaluate the migration pattern of short stem implant and the influence of stem malpositioning on implant migration

Materials and methods: The group of 21 patients operated between 2012 and 2013 has been analysed. All patients received a cementless femoral stem (Fitmore Zimmer Inc. Warsaw, IN) and a cementless acetabular cup. Hip function and radiographs were evaluated in the immediate postoperative period and at the most recent follow-up, with at least 4 years of data for all patients.

Results: In four years observation period neither prosthesis dislocations nor wound complications were reported. Harris hip score averaged 88,81. Acetabular cup abduction angle averaged 49.7°± 7.57. Among all, 7 of the femoral components were in neutral position, 16 prostheses were in varus (mean 4.43°± 2.8°) and 4 stems in valgus ( mean 2.25°± 1.89°). Migration according to Sutherland et al. method averaged 1.77 mm ±1.29. Neither radiolucence line nor osteolysis lines over 2 mm were not observed. No relationship between varus stem position and stem migration was revealed.

Conclusions: Radiographic and clinical outcome confirm that Fitmore Hip Stem achieves good clinical mid-term results in most cases. Neither aseptic loosening nor other signs of implant failure were seen after four years. Implantation of the stem in varus position did not affect clinical outcome and did not cause implant migration. Migration pattern similar to standard straight stem implant, lack of long-term results and randomised clinical trials in comparison with the traditional stems suggest that wide use of short stem is not justified enough.

Streszczenie

Wstęp: Zastosowanie implantów z krótkim trzpieniem wiąże się z większą częstością występowania powikłań, takich jak nieprawidłowe ustawienie trzpienia i wczesna jego migracja. Jak dotąd jedynie kilka badań dotyczyło oceny wpływu ustawienia szpotawego trzpienia na efekt długoterminowy zabiegu alloplastyki.

Celem pracy było zbadanie przebiegu migracji implantu z krótkim trzpieniem (Fitmore Zimmer Inc. Warszawa, IN) i wpływu ustawienia implantu na jego migrację.

Materiał i metody: Analizie podano grupę 21 pacjentów, u których wykonano, w latach 2012-2013, pierwotną bezcementową endoprotezoplastykę stawu biodrowego z użyciem krótkiego trzpienia (Fitmore Zimmer Inc. Warszawa, IN). Bezpośrednio po operacji i po 4 latach oceniono u wszystkich pacjentów wyniki kliniczne i radiologiczne (kąt ustawienia panewki, trzpienia, migracja trzpienia, przerost warstwy korowej)

Wyniki: W ciągu czterech lat obserwacji nie stwierdzono obluzowania protezy ani powikłań gojenia rany. Wynik w skali Harrisa wynosił średnio 88,81 pkt. Kąt nachylenia panewki wynosił średnio 49,7° ± 7,57°. W 7 przypadkach trzpień znajdował się w pozycji neutralnej, w 16 ustawienie trzpienia było szpotawe (4,43° ± 2,8°), w 4 koślawe (średnio 2,25° ± 1,89°). Migracja mierzona według Sutherlanda wynosiła średnio 1,77 mm ± 1,29. Nie obserwowano linii radiolucencji lub osteolizy o wymiarze powyżej 2 mm. Nie stwierdzono związku pomiędzy szpotawym ustawieniem trzpienia, a jego migracją.

Wnioski: Wyniki radiograficzne i kliniczne potwierdzają, że zastosowanie trzpienia Fitmore Hip Stem pozwala osiągnąć w większości przypadków dobre wyniki kliniczne, w średnim okresie obserwacji. Po czterech latach nie zaobserwowano aseptycznego obluzowania protezy ani innych objawów niewydolności implantu. Implantacja trzpienia w pozycji szpotawej nie wpływała na wyniki kliniczne i migrację implantów. Wielkość migracji podobna do migracji standardowego prostego implantu, brak długoterminowych wyników i randomizowanych badań klinicznych, w porównaniu z tradycyjnymi trzpieniami powoduje, że stosowanie krótkiego trzpienia na dużą skalę budzi nadal wiele kontrowersji.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019