Early term results of usage combined hyaluronic acid and platelet rich plasma in knee osteoarthritis

Wyniki zastosowania preparatu kwas hialuronowy z autologicznym osoczem bogatopłytkowym w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego w krótkim okresie obserwacji

Abstract

Introduction: Knee is one of the most common locations of degenerative changes. Various attempts of conservative therapy are undertaken to inhibit progression of the disease and delay the requirement for surgical treatment. One such attempt involves simultaneous injections of hyaluronic acid in combination with platelet rich plasma. Combination of these therapies may have an additive effect and lead to an improvement in the patient’s condition. 

Aim: Assessment of early term results of treatment of the knee osteoarthritis using combined hyaluronic acid and platelet rich plasma formulation. Comparison of obtained results with that in available literature related to injections of hyaluronic acid alone.

Materials and methods: The study enrolled 53 patients with knee osteoarthritis who were given a combination of hyaluronic acid and autologous platelet rich plasma. The following clinical scales were completed before the procedure for each patient: Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Visual Analogue Scale (VAS) and Knee Society Score (KSS) as well as based on previous X-ray images, degree of arthritis seen on X-ray images was assessed using Kellgren-Lawrence scale. After 6 weeks, the outcome of the procedure was assessed using the same clinical scales.

Results: 52 patients attended a follow-up visit. Statistically significant improvement 6 weeks after injection of a combination of hyaluronic acid and autologous platelet rich plasma was found on each subscale of KOOS and WOMAC questionnaires for the knee. A significant improvement was also found on KSS subscale assessing the joint function and improvement on VAS scale after 6 weeks was 37.4%.

Conclusions: 1. A combination therapy of hyaluronic acid and platelet rich plasma is an effective method of treatment of knee osteoarthritis in short follow-up. 2. Based on our study and comparison of our results and results obtained for hyaluronic acid alone available in the literature, we cannot clearly confirm superiority of combination therapy over hyaluronic acid alone.

Streszczenie

Wstęp: Staw kolanowy jest jedną z najczęstszych lokalizacji zmian zwyrodnieniowych. Celem zahamowania progresji choroby i przesunięcia w czasie momentu, kiedy operacja jest wskazana, podejmuje się różne próby terapii zachowawczych. Jedną z nich jest stosowanie jednoczasowych iniekcji kwasu hialuronowego w połączeniu z osoczem bogatopłytkowym. Łączenie tych terapii może wywierać efekt addycyjny i prowadzić do poprawy stawu chorego stawu.

Cel: Ocena wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego z wykorzystaniem preparatu łączonego kwasu hialuronowego oraz osocza bogatopłytkowego w krótkim okresie obserwacji. Porównanie uzyskanych wyników w odniesieniu do dostępnej literatury dotyczącej iniekcji samego kwasu hialuronowego.

Metody i materiał: Do badania włączono 53 chorych z choroba zwyrodnieniową stawu kolanowego, którym podano preparat łączący kwas hialuronowy z autologicznym osoczem bogatopłytkowym. Przed zabiegiem u każdego pacjenta wykonane zostały skale kliniczne: Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Visual Analogue Scale (VAS) oraz Knee Society Score (KSS) oraz na podstawie wcześniej wykonanych zdjęć rentgenowskich, dokonano oceny zaawansowania zmian zwyrodnieniowych widocznych w obrazie radiologicznym przy pomocy skali Kellgrena-Lawrence’a. Po 6 tygodniach oceniono wyniki zabiegu na podstawie tych samych skal klinicznych.

Wyniki: Na wizytę kontrolną zgłosiło się 52 chorych. W każdej podskali kwestionariuszy KOOS i WOMAC obserwowano istotną statystycznie poprawę po 6 tygodniach od iniekcji preparatu kwasu hialuronowego oraz autologicznego osocza bogatopłytkowego w zakresie stanu stawu kolanowego. W części skali KSS oceniającej funkcję stawu także obserwowano istotną poprawę. W skali VAS poprawa po 6 tygodniach wynosiła 37,4%.

Wnioski: 1. Stosowanie terapii łączącej kwas hialuronowy z osoczem bogatopłytkowym jest skuteczną metodą leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego w krótkim okresie obserwacji. 2. Na podstawie naszej pracy i porównania wyników do wyników samego kwasu dostępnych w literaturze nie można jednoznacznie stwierdzić wyższości stosowania terapii łączonej nad stosowaniem samego kwasu hialuronowego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
6/2017
5/2017