Clinical logistic regression analysis of the biomechanics of osteosynthesis dynamization in the treatment of pseudarthrosis in infected long bones

Analiza kliniczna sposobem regresji logistycznej biomechaniki dynamizacji zespolenia w leczeniu stawów rzekomych zakażonych kości długich

Abstract

Introduction: The study presents a retrospective analysis of the treatment of infected pseudarthrosis in the material of the Bone and Joint Infection Department, Orthopedic Clinic of Centre of Postgraduate Medical Education in Otwock, over 3 years with the minimum clinical follow up of 2 years.

Research hypothesis: The hypothesis related to identifi cation of biologically and biomechanically relevant elements of the healing of long bone infected pseudarthrosis.

Objective: The objective was to assess with logistic regression the contribution of dynamization as interfragment pressure to increased chance for bone union.

Material: Included in the study were 234 patients with infected pseudarthrosis (306 pseudarthrosis).

Results: In a vast majority of cases (93%), disturbed union aff ected the long bones of the lower limb. Dynamization of osteosynthesis was performed in 84 patients. It has been demonstrated with logistic regression that dynamization of osteosynthesis increases the chance for bone union from 0.2 to 3.5 times. The importance of dynamization was confi rmed with the Mann-Whitney U rank-sum test.

Streszczenie

Wstęp: W pracy przedstawiono retrospektywną analizę leczenia stawów rzekomych zakażonych kości długich w materiale Oddziału Zapaleń Kości i Stawów, Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku w okresie 3 lat z minimum 2 letnią obserwacją kliniczną.

Hipoteza badawcza: Dotyczyła określenia istotnych biologicznie i biomechanicznie elementów gojenia zapalnych stawów rzekomych kości długich.

Cel: Celem pracy była ocena wpływu dynamizacji zespolenia jako docisku międzyodłamowego na zwiększenie szans na uzyskanie zrostu kostnego w ocenie sposobem regresji logistycznej.

Materiał: Do badania zakwalifi kowano 234 osób ze stawem rzekomym zakażonym (306 stawów rzekomych).

Wyniki: W zdecydowanej większości przypadków (93%) zaburzenie zrostu dotyczyło kości długich kończyny dolnej. Zdynamizowanie zespolenia przeprowadzono u 84 chorych. Za pomocą regresji logistycznej wykazano, że dynamizacja zespolenia zwiększa szanse na uzyskanie zrostu od 0,2 do 3,5 razy. Wagę dynamizacji potwierdzono testem rang U Manna-Whitneya (p=0,008).

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019