Bilateral degenerative disease of the hip and right shoulder joints in the course of avascular necrosis of femoral and shoulder heads in a patient treated with chemotherapy and biologically due to acute lymphoblastic leukemia treated operatively

Obustronna choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i barkowego prawego w przebiegu jałowej martwicy głów kości udowych i ramiennej u chorej leczonej chemioterapią i leczeniem biologicznym z powodu ostrej białaczki limfoblasycznej leczonej operacyjnie

Abstract

Avascular necrosis of the femoral head resulting in the degenerative hip disease is a frequent consequence of the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children and adolescents. Early MR imaging diagnostics appropriate treatment may prevent injuries of articular Surface. Patients suff ering from an injury of articular surface should be treated with an implant enabling able and painless movement and providing long durability of the applied implant. We operated a female suff ering from a late form of acute lymphoblastic leukemia accompanied by advanced degenerative hip disease, using Bicontact prosthesis that allows for the early application of the full-loading rehabilitation of an aff ected limb. We achieved a successful functional outcome of treatment. Selection of an implant was determined by the scientifi c research fi ndings ensuring a guarantee of durability of the implant we used.

Streszczenie

Jałowa martwica głowy kości udowej skutkująca chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego jest częstym następstwem leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodzieży Wczesna diagnostyka MR i prawidłowe leczenie może zapobiegać uszkodzeniu powierzchni stawowej. U chorych u których wystąpiło uszkodzenie powierzchni stawowej należy zastosować typ implantu umożliwiający sprawne bezbolesne poruszanie się dający możliwie długą przeżywalność zastosowanego implantu. W naszym ośrodku operowaliśmy kobietę z późną postacią ostrej białaczki limfoblastycznej z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych przy użyciu protezy Bicontact, która pozwala na włączenie szybkiej rehabilitacji z pełnym obciążaniem kończyny uzyskując bardzo dobry funkcjonalny efekt leczenia. W doborze implantu sugerowaliśmy się badaniami naukowymi dającymi gwarancję długowieczności zastosowanego przez nas implantu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019