Intra-and-Inter Observer Reproducibility Of Linear Measurements with Axial Images of L3 and L5 Vertebras

Powtarzalność i odtwarzalność metody pomiarów liniowych kręgów L3 i L5 w projekcji osiowej

Abstract

Introduction: The primary cause of the loss of the lumbar lordosis is attributed as a sequel of disk height reduction. Secondary hypertrophy of the posterior column of the spine is observed in course of degenerative spine disease which may be due to the posterior column lengthening. There are no studies to prove or reject the hypothesis of the posterior column lengthening as a possible reason for the loss of the lordotic confi guration in the lumbar spine.

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the intra-and-inter-observer reproducibility of measurements method of elements within the posterior column in the lumbar spine.

Materials and methods: Linear measurements were performed by three medical students to assess the parameters of the posterior column structures in L3 and L5 vertebrae according to the methodology proposed by Kubaszewski et al. after initial training of the method utilizing RadiAnt DICOM. The analyzed group consisted of 15 patients (7 male patients and 8 female patients between the ages of 46 to 71 years of age). Measurements were made over the course of three months. The statistical analysis was performed with SPSS 21.0. The data normality was confi rmed using the Shapiro-Wilk test. To verify intra-and-inter-rater reliability, the Intra-Class Coeffi cient (ICC) was calculated and classifi ed according to literature as weak (ICC<0.40), moderate (ICC between 0.40 and 0.75), and excellent (ICC>0.75). The level of signifi cance adopted for all tests was 0.05.

Results: Overall, the intra-and-inter observer reliability was excellent. The measurement tool accuracy is 0.1 mm which in our opinion, is suffi cient. The statistical analysis showed high intra-and-inter-observer reliability for the measurements. The degree of disagreement may be due to a function of advancement of the degenerative process.

Conclusions: The vertebrae as the irregular form bones are most diffi cult for analysis as for dimensions and internal distances. The CT reproduction grants the best possibility in both planar and volumetric analysis. The analyzed method yields in our opinion suffi cient reproducibility to analyze the height of the elements in the posterior column of the lumbar spine in order to evaluate the role of posterior column in loss of the lordosis in course of degenerative changes.

Streszczenie

Wstęp: Pierwotna przyczyna utraty lordozy lędźwiowej jest przypisywana jako zmniejszeniu wysokości krążka międzykręgowego. Wtórny przerost tylnej części kręgosłupa obserwuje się w przebiegu zmian zwyrodnieniowych co może być spowodowane wydłużeniem tylnej kolumny. Nie ma badań potwierdzających lub odrzucających hipotezę wydłużenia kolumny tylnej jako możliwej przyczyny utraty lordotycznej konfi guracji w części lędźwiowej kręgosłupa. Celem tego badania była ocena powtarzalności i odtwarzalności metody pomiaru elementów tylnej kolumny kręgosłupa lędźwiowego.

Materiał i metody: Pomiary liniowe zostały przeprowadzone przez trzech studentów medycyny w celu oceny parametrów tylnych kolumny w kręgach L3 i L5 zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Kubaszewskiego i in. wykorzystując oprogramowanie RadiAnt DICOM. Analizowana grupa składała się z 15 pacjentów (7 mężczyzn i 8 kobiet w wieku od 46 do 71 lat). Pomiary wykonano w ciągu trzech miesięcy. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą SPSS 21.0. Zgodność z rozkładem normalnym testowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. oceny powtarzalności i odtwarzalności dokonano z użyciem współczynnika korelacji wewnątrzklasowej (ICC), sklasyfi kowanego zgodnie z literaturą jako słaby (ICC <0,40), umiarkowany (ICC od 0,40 do 0,75) i dobry (ICC> 0,75).

Wyniki: Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów była doskonała. Analiza statystyczna wykazała wysoką wiarygodność między pomiarami i między obserwatorami. Niezgodność pomiarów może wynikać z zaawansowania procesu zwyrodnieniowego.

Wnioski: Kręgi jako kości o nieregularnym kształcie są najtrudniejsze do analizy, jak wymiary i odległości wewnętrzne. Tomografi a komputerowa daje najlepszą możliwość analizy płaszczyzny, jak i objętości. Analizowana metoda daje, naszym zdaniem, wystarczającą powtarzalność i odtwarzalność pomiarów elementów w tylnej kolumnie kręgosłupa lędźwiowego w celu oceny roli tylnej kolumny w utracie lordozy w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019