Periprosthetic infections – pathogenesis and diagnostics principles. A systematic review

Zakażenia okołoprotezowe − patogeneza i zasady rozpoznawania. Praca poglądowa

Abstract

Along with the increase in life expectancy of society and striving to retain maximal body condition despite of degenerative changes, we observe continuously growing number of large joint replacements due to indications impairing organism’s condition [1,2]. The proportion of infective complications after these procedures amounts to 1-2% [3]. There is many classifi cations simplifying the management and preliminary stating of pathogenesis in cases of appearing of symptoms suggesting periprosthetic infection. Biologically justifi ed classifi cation of infectious process concerns the period before biofi lm development and after its formation on the implant. 100Time border determining therapeutic decisions amounts to 4 weeks, what comes from the assumption that after this period the biofi lm covering the implant is already mature and the only one treatment possibility is its mechanical removal. In our Department we apply the defi nition and diagnostic algorithm described in Philadelphia Consensus in 2013. This Consensus presents the principles of identifying infections before and intraoperatively.

Streszczenie

W związku ze zwiększaniem się długości życia społeczeństwa oraz dążeniem do zachowania maksymalnej sprawności, mimo zmian zwyrodnieniowych, mamy do czynienia ze stale rosnącą liczbą wykonywanych zabiegów protezoplastyki dużych stawów ze wskazań upośledzających sprawność ustroju [1,2]. Odsetek powikłań zapalnych po tych procedurach to 1-2% [3]. Istnieje wiele podziałów ułatwiających postępowanie i wstępne określenie patogenezy, w przypadku pojawienia się objawów nasuwających podejrzenie zapalenia okołoprotezowego. Zasadny biologicznie podział procesu zapalnego dotyczy okresu do czasu powstania biofi lmu i po jego uformowaniu się na implancie. Czasową granicą wyznaczającą decyzje lecznicze są 4 tygodnie, co wynika z założenia, że po tym czasie biofi lm pokrywający implant jest dojrzały i jedyną możliwością leczenia jest jego mechaniczne usunięcie. W naszej Klinice stosujemy defi nicję i algorytm diagnostyczny opisany w Konsensusie Filadelfi jskim w 2013 r. Opisuje on zasady rozpoznawania zakażeń przed i śródoperacyjnie.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019
1/2019