The impact of an underlying inflammatory disease on the cardiovascular risk of hip or knee replacement patients

Wpływ współwystępujących chorób zakaźnych na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego

Abstract

Introduction. Hip or knee replacement operations are associated with a significant periprocedural risk. This risk can be further aggravated by some underlying conditions such as inflammatory diseases.

Aim. The aim of the study was to establish the prevalence of cardiovascular risk factors in hip and/or knee replacement patients according to the prevalence of an inflammatory disease.

Material and methods. The study included consecutive patients scheduled for an elective hip and/or knee replacement surgery. A detailed pre-operative workup was performed in all patients in order to assess classical and non-classical cardiovascular risk factors including daytime sleepiness, erectile dysfunction, depression etc. All patients had also their C-reactive protein concentration assessed and were screened for periodontal disease. Based on the C-reactive protein concentration and periodontal disease patients were divided into those with and without inflammatory disease.

Results. The study included 228 patients (60.1% scheduled for hip replacement and 39.9% for knee replacement). Patients were at the mean age of 66.8 ± 12.2 years. 65 (28.5%) patients were diagnosed with inflammatory disease. The assessment of cardiovascular risk factors showed that no differences were seen between the groups in the prevalence of classical risk factors such as hypertension and diabetes, but it was shown that patients with an inflammatory disease had more often sleep apnea (46.2% vs. 12.3%; p < 0.001), poor sleep quality (26.2% vs. 17.8%; p = 0.02 and erectile dysfunction (29.2% vs. 9.8%; p < 0.001) than patients without the disease.

Conclusions. In conclusion, presented data show that the prevalence of inflammatory disease among patients scheduled for hip and/or knee replacement is very high. Moreover, the underlying inflammatory disease, such as periodontal disease affects the prevalence of some classical and non-classical cardiovascular risk factors making the patient prognosis worse.

Streszczenie

Wprowadzenie. Operacje alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego wiążą się ze znacznym ryzykiem okołooperacyjnym. Ryzyko to może dodatkowo pogłębić się w pewnych współwystępujących schorzeniach, takich jak choroby zapalne.

Cel. Celem pracy było ustalenie częstości występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z poddawanych alloplastyce stawu kolanowego i/lub biodrowego w zależności od występowania choroby o podłożu zapalnym.

Materiał i metody. Badanie obejmowało kolejnych pacjentów zakwalifikowanych do planowej alloplastyki stawu biodrowego i/lub kolanowego. U wszystkich pacjentów wykonano szczegółowe badanie przedoperacyjne w celu oceny klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym senności w ciągu dnia, zaburzeń erekcji, depresji itp. Wszyscy pacjenci mieli również oceniane stężenie białka C-reaktywnego i byli badani pod kątem choroby przyzębia. Na podstawie stężenia białka C-reaktywnego i choroby przyzębia pacjentów podzielono na tych z chorobą zapalną i bez niej.

Wyniki. Badaniem objęto 228 pacjentów (60,1% zakwalifikowanych do wymiany stawu biodrowego i 39,9% do alloplastyki stawu kolanowego). Pacjenci byli w średnim wieku 66,8 ± 12,2 roku. U 65 (28,5%) pacjentów zdiagnozowano chorobę zapalną. Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wykazała, że nie zaobserwowano różnic między grupami pod względem częstości występowania klasycznych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, ale wykazano, że u pacjentów z chorobą zapalną częściej występuje bezdech senny (46,2% vs. 12,3% ; p < 0,001), zła jakość snu (26,2% w porównaniu z 17,8%, p = 0,02) i zaburzenia erekcji (29,2% w porównaniu z 9,8%, p < 0,001) niż u pacjentów bez choroby zapalnej.

Wnioski. Podsumowując, zaprezentowane dane wskazują, że częstość występowania choroby zapalnej u pacjentów kwalifikowanych do alloplastyki stawu biodrowego i/lub kolanowego jest bardzo wysoka. Ponadto, współwystępująca choroba zapalna, taka jak choroba przyzębia, wpływa na występowanie niektórych klasycznych i nieklasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, co powoduje gorsze rokowanie pacjentów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020