Secondary changes of the tibial axis in adolescents treated due to idiopathic genu valgum with minimally invasive methods of blocking growth cartilages. Analysis of factors affecting treatment failure

Wtórne zmiany osi piszczeli u młodzieży leczonej z powodu idiopatycznej koślawości kolan małoinwazyjnymi metodami blokowania chrząstek wzrostowych. Analiza czynników mających wpływ na niepowodzenie leczenia

Abstract

In their 2016 publication, the authors drew attention to the influence of generalized polyarticular laxity during the treatment and the final effect of the correction of lower limb axis disorder in children and adolescents [1]. In addition to the influence of generalized polyarticular laxity on the outcome and time of treatment of patients, we also observe the flexion of the tibial shaft, occurring in children and adolescents, especially those with increased body weight [2, 3]. Valgus bending of the tibial shaft increases the general valgus of the limb, therefore this parameter should be taken into account when planning the treatment of children and adolescents with lower extremity axis disorders. The authors consider the degree of correction to be achieved and the time to end the treatment. According to the authors, a complete correction of the axial abnormalities of the lower limbs is a mistake, including the valgus bending of the tibial shaft. Eligibility for surgical treatment of a child with a valgus tibial shaft should be done with insight and precision, because in this group of patients the valgus deformity changes quickly into varus deformity and the axis is easily corrected. In our paper we also try to analyze the factors that affect the negative outcomes, taking into account the surgical technique, the type of chosen fusion, as well as the psychological attitude of the patient to surgery and the cooperation of the child and parents with the treating physician.

Streszczenie

W publikacji z 2016 roku autorzy zwrócili uwagę na wpływ uogólnionej wiotkości wielostawowej na czas leczenia i efekt końcowy korekcji zaburzeń osi kończyn dolnych u dzieci i młodzieży [1]. Poza wpływem uogólnionej wiotkości wielostawowej na wyniki oraz czas leczenia pacjentów obserwujemy również zgięcie trzonu piszczeli, występujące u dzieci i młodzieży zwłaszcza tych ze zwiększona masą ciała [2, 3]. Koślawe zagięcie trzonu piszczeli powiększa ogólną koślawość kończyny dlatego należy uwzględniać ten parametr w planowaniu leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami osi kończyn dolnych. Autorzy rozważają stopień korekcji, który chcemy uzyskać i czas zakończenia leczenia. Według autorów błędem jest całkowita korekcja zaburzenia osiowego kończyn dolnych uwzględniając również koślawe zagięcie trzonu piszczeli. Kwalifikacja do leczenia operacyjnego dziecka, u którego występuje koślawe zagięcie trzonu piszczeli winna być wnikliwa i dokładna, gdyż w tej grupie pacjentów szybko dochodzi do przejścia koślawości w szpotawość a tym samym oś łatwo ulega przekorygowaniu. W pracy naszej staramy się również przeanalizować czynniki mające wpływ na niekorzystny efekt końcowy po zakończeniu leczenia, biorąc pod uwagę technikę operacyjną, rodzaj wybranego zespolenia, jak również psychologiczne nastawienie pacjenta do leczenia operacyjnego oraz współpracę dziecka i rodziców z lekarzem prowadzącym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020