An analysis of the longitudinal arch of the foot in children by measurements under static and dynamic conditions

Analiza wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w pomiarze statycznym i dynamicznym

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.13

Abstract

Introduction. The human foot is an essential static and dynamic element of the biomechanical chain of the lower extremity. On the one hand, it provides support, on the other hand, it is a driving mechanism facilitating locomotion. While there are many different methods for evaluating the arches of the foot, a unified examination strategy is still lacking.

Aim. The aim of the study was to analyse the longitudinal arch of the foot in children by measuring Clarke’s angles under static and dynamic conditions (with the subjects in relaxed standing position and walking, respectively). Based on the changes in the values of these angles between static and dynamic conditions the competence of the musculoligamentous apparatus of the foot was evaluated.

Materials and method. The study included 1042 primary school children in Warsaw, Poland, with a total of 2084 feet being analysed. The mean age was 10.17 years. Using an RSscan Footscan plantar pressure measurement system the subjects’ feet were examined during standing and walking.

Results. The statistical analysis compared angles measured under static and dynamic conditions. The obtained p value of < 0.001 was considered statistically significant. Attempts were also made to evaluate the competence of the musculoligamentous system of the feet. It was assumed that the musculoligamentous apparatus was competent if the difference between the dynamic angle and the static angle was positive, and such a foot was then classified as hyperactive (56.86%). Hypoactive feet were those with a negative difference (39.06%), while those with no difference between the static and dynamic measurements were considers balanced (4.08%). Clarke’s angles measured under static conditions were also analysed. The mean static angle was 45.03°. Based on a large study population, a normal range of 33.67° to 56.39° was also determined.

Conclusions. There are no unified standards for the examination, evaluation or management of children with foot dysfunction. It is worth comparing the results of Clarke’s angle measurement under static and dynamic conditions, as it allows us to observe the activity of the foot during everyday tasks and to assess its competence.

Streszczenie

Wstęp. Stopa ludzka stanowi istotny element statyczno-dynamiczny łańcucha biomechanicznego kończyny dolnej. Z jednej strony pełni funkcję podporową, z drugiej zaś stanowi mechanizm napędowy umożliwiający przemieszczanie się. Obecnie istnieje wiele sposobów oceny łuków stopy, aczkolwiek nadal nie ma opracowanej jednolitej strategii badania.

Cel. Celem pracy była analiza wysklepienia podłużnego stóp u dzieci poprzez wykreślenie kątów Clarke`a w pomiarze statycznym tj. podczas stania swobodnego oraz zmierzenie analogicznych kątów uzyskanych w pomiarze dynamicznym tj. w trakcie chodu. Na tej podstawie odnosząc się do zmian wartości tych kątów w statyce w porównaniu z dynamiką oceniono wydolność aparatu mięśniowo-więzadłowego stopy.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 1042 dzieci z warszawskich szkół podstawowych, a więc analizie poddano 2084 stóp. Średnia wieku wyniosła 10,17 lat. Na ścieżce Footscan firmy RS Scan służącej do oceny rozkładu nacisków stóp na podłoże wykonano badanie w staniu oraz podczas chodu.

Wyniki. W analizie statystycznej porównano wartości kątów uzyskanych w pomiarze statycznym i dynamicznym. Otrzymana wartość p < 0,001 świadczy o istotności różnic pomiędzy nimi. Podjęto się także próby oceny sprawności układu mięśniowo-więzadłowego stóp. Założono, że jeżeli różnica pomiędzy wartością kąta w dynamice, w odniesieniu do statyki jest dodatnia to aparat mięśniowo-więzadłowy jest wydolny. Wówczas określono taką stopę hiperaktywną (56,86%). W odwrotnej sytuacji była to stopa hipoaktywna (39,06%). Natomiast kiedy wartości zmierzonych kątów były równe, nazwano taką stopę zbalansowaną (4,08%). Ponadto analizie poddano wartości kąta Clarke`a uzyskane podczas pomiaru w statyce. Średnia wartość tego kąta wyniosła 45,03°. Na podstawie dużej grupy badawczej ustalono również zakres normy między 33,67° a 56,39°.

Wnioski. Nie ma ujednoliconych standardów badania, oceny, ani postępowania z dziećmi ze stwierdzoną dysfunkcją w obrębie stóp. Warto porównywać wyniki kąta Clarke`a uzyskanego w warunkach statycznych i dynamicznych. Na tej podstawie można zaobserwować aktywność stopy podczas codziennego funkcjonowania i ocenić jej wydolność.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019