Functional and psychological evaluation of patients enrolled into total knee arthroplasty and its effect on the treatment outcome – preliminary reports

Funkcjonalna oraz psychologiczna ocena pacjentów zakwalifikowanych do totalnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego i jej wpływ na wynik leczenia – doniesienia wstępne

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.12

Abstract

Introduction. In knee osteoarthritis, the treatment of choice is knee arthroplasty. The primary indication to perform TKA – Total Knee Arthroplasty is pain preventing the functioning of the patient.

Aim. The main aim of this study was the assessment of the effects of knee osteoarthritis treatment of patients undergoing arthroplasty and the influence of psychological and physical factors in predicting pain and knee function after treatment.

Material and methods. The study involved 60 patients between the ages of 50 and 80, who were enrolled in TKA treatments due to the presence of OA – Osteoarthritis. The first control test measurement was held to 8 weeks before the surgery, the second during the control visit 6-9 weeks after the surgery. Both measurements included: interview with the patient, functional assessment (KOOS – Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Study), the fall risk assessment, walk test evaluation (TUG – Timed Up and Go), mental health questionnaire (GHQ-28 – General Health Questionnaire), pain intensity assessment (VAS – Visual Analogue Scale).

Conclusions. On the basis of this analysis, it was concluded that concern for a lower level of anxiety among patients in the perioperative TKA period reduces the risk of falling and also provides successful surgical treatment of knee osteoarthritis.

Streszczenie

Wstęp. . W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego leczeniem z wyboru jest endoprotezoplastyka. Podstawowym wskazaniem do wykonania TKA – Total Knee Arthroplasty (całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego) są dolegliwości bólowe uniemożliwiające pacjentowi normalne funkcjonowanie.

Cel. Głównym celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego pacjentów poddanych operacji endoprotezoplastyki oraz wpływu czynników psychologicznych oraz fizycznych w przewidywaniu bólu i funkcji stawu kolanowego po zakończeniu leczenia.

Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 60 pacjentów w wieku 52-80 lat, którzy zostali zakwalifikowani do zabiegu pierwotnej TKA ze względu na występowanie OA – Osteoarthritis (choroba zwyrodnieniowa). Pierwszy pomiar badawczy odbył się do 8 tygodni przed operacją, drugi na wizycie kontrolnej 6-9 tygodni po zabiegu. Oba pomiary składały się z: wywiadu, oceny funkcjonalnej KOOS – Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Study (wyniki operacji stawu kolanowego), ocena ryzyka upadku, TUG – Timed Up and Go (test oceny chodu „wstań i idź”), zdrowia psychicznego GHQ-28 – General Health Questionnaire (ocena zdrowia psychicznego) oraz natężenia bólu VAS – Visual Analogue Scale (wizualna skala analogowa).

Wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż dbałość o niższy poziom niepokoju wśród pacjentów w okresie okołooperacyjnym TKA zmniejsza ryzyko upadku, a także przewiduje korzystny wynik leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019