Fatigue fracture of both branches of the left pubic bone and ischium with co-existing damage of labrum of hip joint and pars fracture L5 in a long-distance athlete – a case report

Złamanie zmęczeniowe obu gałęzi kości łonowej lewej i kulszowej ze współistniejącym uszkodzeniem obrąbka stawu biodrowego i kręgoszczeliną L5 u lekkoatletki długodystansowej – opis przypadku

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.16

Abstract

Fatigue fractures of the pelvis are significant diagnostic problem due to their rare occurrence. The specificity of these fractures requires proper imaging diagnostics in order to make final diagnosis and to implement appropriate treatment. The work presents a case report and diagnostic-therapeutic procedure in a 28-year-old long-distance athlete with a fatigue fracture in the pelvic region, accompanied by damage to the labrum of left hip joint and with presence of the bilateral pars fracture L5. Extension of imaging diagnostics with artro-MR, CT and densitometry confirmed the fatigue character of the fracture and enabled the implementation of proper treatment, and thus obtained fracture union and the possibility of returning to sports activities.

Streszczenie

Złamania zmęczeniowe miednicy stanowią istotny problem diagnostyczny w związku z ich rzadkim występowaniem. Specyfika tych złamań wymaga przeprowadzenia właściwej diagnostyki obrazowej celem postawienia ostatecznego rozpoznania oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. W pracy przedstawiono opis przypadku oraz schemat postępowania diagnostyczno- terapeutycznego u 28-letniej lekkoatletki długodystansowej ze złamaniem zmęczeniowym w obrębie miednicy, któremu towarzyszyło uszkodzenie obrąbka panewki lewego stawu biodrowego oraz obecność obustronnej kręgoszczeliny L5. Rozszerzenie diagnostyki obrazowej o artro-MR, TK oraz densytometrię potwierdziło zmęczeniowy charakter złamania oraz pozwoliło na wdrożenie właściwego leczenia, a tym samym uzyskanie pełnego zrostu po złamaniu i możliwość powrotu do aktywności sportowej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019