Anterior subcutaneous transposition and simple decompression of the ulnar nerve at the elbow – the postoperative improvement in DASH score, VAS score and sonographic findings

Transpozycja podskórna przednia bądź prosta dekompresja nerwu łokciowego na poziomie rowka – ocena pooperacyjna przy pomocy kwestionariusza DASH, skali VAS oraz obrazowania ultrasonograficznego

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.19

Abstract

Introduction. Although a lot of studies have described long- term outcomes after surgical treatment of cubital tunnel syndrome, and the usefulness of sonography in diagnosing of this disorder, few studies have evaluated patients self-reporting outcomes or sonographic findings after surgery.

Aim. We assessed patients self-reporting instruments and sonographic findings in patients with the cubital tunnel syndrome before and after a surgery.

Materials and methods. Forty patients with moderate cubital tunnel syndrome admitted to an orthopedic department were included. Patients underwent an ultrasound examination, filled a DASH questionnaire before, three months and six months after the operation. They had also their symptoms rated with the VAS scale before and six months postoperatively. Patients with clinical signs of subluxation of the nerve during the operation were allocated to a “transposition” group. Patients without these signs had an in situ release. The statistical analyses were made using a nonparametric Friedman ANOVA test for DASH score and Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test for VAS scale.

Results. After the in situ release, there was a higher difference in the cross-sectional area of the nerve three months after operations than in the cases with a subcutaneous transposition, respectively 10.9 mm2 and 12 mm2. Patients satisfaction measured with the DASH questionnaire and the VAS scale showed that there was a statistically significant improvement after both operations.

Conclusions. According to our results, both methods help patients to relieve their symptoms, but after a simple decompression, recovery, measured with patients’ self-reporting instruments and with ultrasound examination, is faster.

Streszczenie

Wstęp. Duża liczba badań naukowych opisuje odległe wyniki leczenia chirurgicznego zespołu rowka nerwu łokciowego, a także przydatność ultrasonografii w diagnozowaniu tego zaburzenia. Niewiele jest jednak badań, które oceniają subiektywne odczucia pacjentów po operacjach (kwestionariusz DASH) lub wyniki badań sonograficznych po operacji.

Cel. Celem naszego badania była ocena wyników kwestionariusza DASH oraz skali VAS i wyniki badań ultrasonograficznych u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego przed i po operacji.

Materiał i metody. Do badania włączono 40 pacjentów z umiarkowanym zespołem rowkiem nerwu łokciowego przyjętych do oddziału ortopedycznego. Pacjenci przeszli badanie ultrasonograficzne, wypełnili kwestionariusz DASH przed, trzy miesiące i sześć miesięcy po operacji. Swoje objawy oceniali także w skali VAS przed i sześć miesięcy po operacji. Pacjenci z objawami klinicznymi podwichnięcia nerwu podczas operacji zostali przydzieleni do grupy „transpozycji”. Pacjenci bez tych objawów mieli uwolnienie in situ. Do oceny wyników kwestionariusza DASH użyto testu nieparametrycznego Friedman ANOVA, dla skali VAS nieparametrycznego testu kolejności par Wilcoxona.

Wyniki. Po uwolnieniu in situ, przekrój nerwu w obrazie ultrasonograficznym był mniejszy trzy miesiące po operacji niż w przypadku transpozycji podskórnej, odpowiednio 10,9 mm2 i 12 mm2. Zadowolenie pacjentów mierzone za pomocą kwestionariusza DASH i skali VAS wykazało, że nastąpiła statystycznie istotna poprawa po obu operacjach.

Wnioski. Zgodnie z naszymi wynikami, obie metody pomagają pacjentom złagodzić ich objawy, ale po prostej dekompresji powrót do zdrowia, mierzony przy pomocy kwestionariusza DASH, skali VAS oraz badaniem ultrasonograficznym, jest szybszy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019