Results and observations in operative treatment of displaced intra- articular calcaneal fractures with use of Calcanail®

Wyniki i obserwacje w leczeniu przemieszczonych śródstawowych złamań kości piętowej z użyciem gwoździa Calcanail®

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.4.27

Abstract

Introduction. Since the introduction of the Calcanail® in 2011 more and more surgeons have been treating calcaneal fractures with use of this method. It is mainly because of its safety concerning wound healing and final outcomes comparable to ORIF. This paper is to show the intraoperative problems the surgeon may encounter beginning with this method as well as final results in comparison to more experienced operators and other methods.

Material and methods. Study of eleven displaced intra-articular calcaneal fractures operated between November 2015 and April 2018 with the use of the Calcanail®. All patients were evaluated with use of the AOFAS Hindfoot score. Pain, shoe fit and look of the foot were evaluated in 11 point- VAS scale. Böhler’s angle was measured before, after operation and in 3 and 6 month-time. All intra and post-operative complications were carefully noted.

Results. Average AOFAS Hindfoot score was 79.75. VAS pain 2.0, shoe fit 1.5, look of the foot 1.25. Average Böhler’s angle restoration was 17.77 with no significant decrease with time. No intra- or post-operative complications were observed. Patients with less comminuted fractures and better reduction got better final results.

Conclusions. Treatment of displaced calcaneal fractures with the Calcanail® is a safe and good alternative for other procedures. Restoration of articular surface is on one hand the most difficult stage of the procedure and on the other a key to a good final outcome.

Streszczenie

Wstęp. Od prowadzenia gwoździa Calcanail® w 2011 r. coraz więcej ortopedów zaopatruje złamania kości piętowej z użyciem tej techniki. Głównym powodem jest bezpieczeństwo metody związane z brakiem problemów dotyczących gojenia rany połączone z wynikami porównywalnymi z otwartą repozycją i wewnętrzną stabilizacją. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemów, jakie operator może napotkać w trakcie operacji, jak i wyników uzyskanych przez autora.

Materiał i metody. Badanie obejmuje 11 przypadków przemieszczonych śródstawowych złamań kości piętowej operowanych pomiędzy listopadem 2015 i kwietniem 2018 z użyciem gwoździa Calcanail. Średni czas obserwacji wyniósł 13 miesięcy. Pacjenci byli ocenieni w skali AOFAS Hindfood. Dolegliwości bólowe, problemy z doborem obuwia i subiektywny wygląd stopy, zostały ocenione w 11 punktowej skali VAS. Zmierzono kąt Böhlera przed i po operacji oraz po 3. i 6. miesiącach po zabiegu. Wszystkie śródoperacyjne i późniejsze komplikacje zostały wnikliwie przeanalizowane.

Wyniki. Średni wynik w skali AOFAS wyniósł 79,75; ból w skali VAS 2,0; problemy z doborem obuwia 2,0 oraz wygląd stopy 1,25. Średnia korekcja kąta Böhlera wyniosła 19 stopni bez tendencji do istotnego spadku z czasem. Nie zaobserwowano istotnych komplikacji śród- i pooperacyjnych. Pacjenci, u których złamania wstępnie były mniej złożone a repozycja dokładniejsza, osiągnęli lepszy wynik końcowy.

Wnioski. Leczenie przemieszczonych, śródstawowych złamań kości piętowej z użyciem gwoździa Calcanail® jest bezpieczną alternatywą dla pozostałych procedur. Odtworzenie powierzchni stawowej jest z jednej strony najtrudniejszym etapem zabiegu, z drugiej jest niezbędne do osiągnięcia dobrego ostatecznego wyniku.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019