Multifocal spine methastasis – early surgical treatment results

Przerzuty do kręgosłupa w lokalizacji wielomiejscowej – wczesne wyniki leczenia operacyjnego

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.5.34

Abstract

Introduction. Constantly increasing number of patients with cancer. The significant development of oncology and the introduction of new treatments allowed explicitly extend the life expectancy of cancer patients at the cost of increasingly revealing the late complications.

Aim. Presentation of methods, problems and early results of multi-site treatment of spinal metastases in the Department of Orthopaedic Oncology Hospital in Brzozow.

Materials and methods. In the Department from 2010 to 2016 due to spinal metastases were treated 541 patients. Preoperative planning included quality of life in Karnofsky scale assesment, pain VAS scale and the presence of neurological deficits in Frankel scale. Morphology metastases of all 541 were classified due to numbers of lesions and location. Surgical treatment was rated due to chosen approach.

Results. In 411 patients who underwent surgery, a reduction of pain VAS scale was obtained. From the 91 patients with paresis in 23 patients achieved clinical improvement. Quality of life assessed on a scale Karnofskyego increased in 305 patients. In the group of 80 non-ambulatory patients 18 patients improvement of neurological re-enabled vertical position and walking. Among the complications dominated by superficial and deep infections, which involved 28 patients, of which required surgical intervention in 21 patients. Further re-operated due to disease progression were 23 patients. Marked increase in pain and progression of neurological deficits were observed in 9 patients. In the postoperative period 2 patients died. 14 patients had heavy bleeding during the operation. Implants destabilization involved 2 patients.

Conclusions. Metastasis in the spine are mostly multifocal. Surgical treatment of metastases to the spine is a valuable method of treatment, clearly improves the quality of life of patients. Complications of surgery are common and due to the clearly increased risk of surgery in all patients with cancer.

Streszczenie

Wstęp. Liczba chorych na nowotwory złośliwe wzrasta. Znaczny rozwój onkologii i wprowadzenie nowych sposobów leczenia pozwoliło wyraźnie wydłużyć średnią długość życia chorych nowotworowych. Ceną tego jest konieczność zmagania się przerzutami.

Cel. Ocena retrospektywna sposobów i wczesnych wyników leczenia wielomiejscowych przerzutów do kręgosłupa w Oddziale Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Materiał i metody. W Oddziale Ortopedii Onkologicznej od 2010 do 2016 zmiany wielomiejscowe ujawniono u 541 chorych. Przed leczeniem operacyjnym oceniano jakość życia w skali Karnofsky’ego, nasilenie dolegliwości bólowych w skali VAS oraz obecność deficytów neurologicznych w skali Frankela. Ocena morfologii przerzutów wszystkich 541 chorych polegała na określeniu liczby i lokalizacji zmian. Podział stosowanego leczenia operacyjnego związany był z wyborem dostępu operacyjnego.

Wyniki. U 411 chorych operowanych uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych w skali VAS. Spośród 91 chorych z niedowładami u 23 uzyskano poprawę stanu neurologicznego. Jakość życia oceniana w skali Karnofskyego wzrosła u 305 chorych. W grupie 80 chorych niechodzących u 18 pacjentów poprawa stanu neurologicznego umożliwiła ponowną pionizację i chodzenie. Wśród powikłań dominowały infekcje powierzchowne i głębokie, które dotyczyły 28 chorych, z czego interwencji chirurgicznej wymagało 21 pacjentów. Reoperowanych z powodu dalszej progresji choroby nowotworowej było 23 chorych. Wyraźne zwiększenie dolegliwości bólowych i progresja ubytków neurologicznych zaobserwowano u 9 chorych. W okresie okołooperacyjnym zmarło 2 chorych. U 14 chorych wystąpiło obfite krwawienie w trakcie operacji. Destabilizacja zespolenia dotyczyła 2 chorych.

Wnioski. Zmiany przerzutowe w obrębie kręgosłupa są w większości wielomiejscowe. Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa jest wartościową metodą leczenia wyraźnie poprawiającą jakość życia chorych. Powikłania leczenia operacyjnego są częste i wynikają z wyraźnie zwiększonego ryzyka operacji u wszystkich chorych nowotworowych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019