An attempt to explain the causes of hip development normalization in children with developmental dislocation, whose parents discontinued non-surgical treatment

Próba wyjaśnienia przyczyn normalizacji rozwoju stawu biodrowego u dzieci z rozwojowym zwichnięciem, których rodzice przerwali bezoperacyjne leczenie

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.6.40

Abstract

Despite the discontinuation of non-surgical treatment of children with DDH, the development of the hip after a few years or a decade or so turned out to be correct in about 50% of the subjects. The authors present examples and analyze the reasons for effective stimulation of the acetabulum roof and proximal femoral roof growth zones in these children. They emphasize that after a closed reduction, the femoral head does not press against the edge of the roof, thus allowing it to grow. Similarly, the growth zones of the proximal femur after reduction have become active again, and the femoral head has a spherical shape fitted to the acetabulum. However, in a few-year-old children with a developmental dislocation of the hip, the femoral head shows deformations similar to those observed in tibial epiphysis in Blount’s disease.

Streszczenie

Mimo przerwania bezoperacyjnego leczenia dzieci z DDH, rozwój stawu biodrowego po kilku lub kilkunastu latach okazał się prawidłowy u około 50% badanych. Autorzy przedstawiają przykłady i analizują przyczyny skutecznego pobudzenia stref rośnięcia dachu panewki i bliższego końca kości udowej u tych dzieci. Podkreślają, że po zamkniętej repozycji, głowa kości udowej nie uciska na krawędź dachu umożliwiając jego rośnięcie. Podobnie, strefy wzrostowe bliższego końca kości udowej po repozycji odzyskały prawidłową aktywność, a głowa kości udowej sferyczny kształt dopasowany do panewki. Natomiast, u kilkuletnich dzieci z rozwojowym zwichnięciem stawu biodrowego, głowa kości udowej wykazuje deformacje analogiczne do obserwowanych w nasadzie kości piszczelowej w chorobie Blount’a.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020