The need to personalize the rehabilitation process of patients after hip arthroplasty

Potrzeba personalizacji procesu rehabilitacji pacjentów po endopotezoplastyce stawu biodrowego

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.26

Abstract

Introduction. The usually occurring pain associated with osteoarthritis causes a significant reduction in mobility. This article presents the need to personalize the rehabilitation of patients after hip arthroplasty taking into account age and weight.

Material and Methods. The study included 158 patients who were patients of the orthopedic clinic of the SPSK4 Polyclinic in Lublin. All respondents were subjected to partial or total plastic surgery and were asked to complete the questionnaire during follow-up visits. The questionnaire included questions about the course of the post-operative rehabilitation process and its results, as well as the assessment of pre-and post-operative pain scale in the form of the VAS scale. The statistical calculations were made using the Statistica 13 program, where the result at p <0.05 was considered statistically significant. In the study, frequency and descriptive statistics as well as comparative analysis for dependent samples based on the Student’s t test were used in both measurements.

Results. Patients asked for pre-operative and postoperative pain assessment using the VAS scale indicated a significant reduction in symptoms. The mean pain before surgery was 8.9 (± 1.2), and after surgery 2.7 (± 1.8). The average improvement for the whole group was 6.2 (± 1.8). 

Conclusions. The results of own research and analysis of the literature on the subject indicate that postoperative rehabilitation of patients undergoing operative treatment of cortherapy requires consideration of age, BMI and the presence of diabetes as factors requiring modification and personalization of the rehabilitation process. This will allow you to optimize the rehabilitation process, reduce pain symptoms as much as possible, and return functional efficiency to a more effective level.

Streszczenie

Wstęp. Zazwyczaj występujący ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów powoduje znaczne ograniczenie sprawności ruchowej. W tym artykule przedstawiono potrzebę personalizacji rehabilitacji pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego z uwzględnieniem wieku oraz wagi.

Materiał i metody. Badaniem objęto 158 pacjentów, którzy byli pacjentami poradni ortopedycznej Polikliniki SPSK4 w Lublinie. Wszyscy ankietowani zostali poddani zabiegowi częściowej lub całkowitej enoprtezoplastyki i zostali poproszeni o wypełnienie ankiety podczas wizyt kontrolnych. Ankieta zawierała pytania dotyczące przebiegu procesu rehabilitacji pooperacyjnej i jej rezultatów oraz ocenę skali bólu przed i pooperacyjnego w postaci skali VAS. Obliczenia statystyczne wykonano przy pomocy programu Statistica 13, gdzie za wynik istotny statystycznie uznano wynik przy poziomie p<0,05. W badaniu zastosowano w obu pomiarach częstości i statystyki opisowe oraz analizę porównawczą dla prób zależnych na podstawie testu t-Studenta.

Wyniki. Pacjenci poproszeni o ocenę bólu przedoperacyjnego i pooperacyjnego za pomocą skali VAS, wskazywali na znaczne obniżenie dolegliwości. Średnia bólu przed zabiegiem wynosiła 8,9 (±1,2), a po zabiegu 2,7 (±1,8). Średnia poprawa dla całej grupy wyniosła 6,2 (±1,8).

Wnioski. Wyniki badań własnych oraz analiza literatury przedmiotu wskazują, że rehabilitacja pooperacyjna pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu koksartrozy wymaga uwzględnienia wieku, wskaźnika BMI oraz obecności cukrzycy jako czynników wymagających modyfikacji i personalizacji procesu usprawniania. Pozwoli to na optymalizację procesu rehabilitacji, możliwie największą redukcję objawów bólowych, efektywniejszy powrót do sprawności funkcjonalnej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019