Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures associated with a bisphosphonate therapy

Atypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowych u chorych leczonych bisfosfonianami

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.6.32

Abstract

Along with the assessment of the long-term benefits of using bisphosphonates in the treatment of osteoporosis, there have been reports indicating that these drugs may induce atypical fractures with specific localization and morphology as well as problems with the healing of these fractures. The aim of the study was to evaluate atypical fractures with particular emphasis on the clinical management algorithm. The study presents an analysis of 11 patients with atypical fracture with documented bisphosphonate treatment for a minimum of 3 years. Bone fusion after the use of intramedullary osteosynthesis, using Küntscher nail, was observed in all patients. Two patients underwent prophylactic intramedullary osteosynthesis in the opposite limb due to pain and a possible fracture. In patients with characteristic imaging features of an atypical fracture, the history should include a bisphosphonate therapy. In patients treated with bisphosphonates with an atypical fracture, the radiological diagnosis should include the opposite limb. Intramedullary osteosynthesis of atypical fractures as well as prophylactic osteosynthesis in the case of a possible fracture of the opposite limb is an effective method of treatment.

Streszczenie

Wraz z oceną długoterminowych korzyści stosowania bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy pojawiły się doniesienia o możliwości indukowania przez te leki złamań atypowych o specyficznej lokalizacji oraz morfologii jak i problemach z gojeniem się tych złamań. Celem pracy była ocena złamań określanych mianem atypowych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu postepowania klinicznego. W pracy przedstawiono analizę 11 pacjentów ze złamaniem atypowym z udokumentowanym leczeniem bisfosfonianami od minimum 3 lat. U wszystkich pacjentów uzyskano zrost kostny po śródszpikowym zespoleniu grotem Kuntschera. U dwóch chorych wykonano prewencyjne zespolenie śródszpikowe w kończynie przeciwnej ze względu na dolegliwości bólowe oraz zagrażające złamanie. U chorych z charakterystycznym w obrazie RTG złamaniem atypowym należy pogłębić wywiad o leczenie bisfosfonianami. U pacjentów leczonych bisfosfonianami z rozpoznaniem złamania atypowego należy rozszerzyć diagnostykę radiologiczną o przeciwną kończynę. Zespolenie śródszpikowe złamań atypowych jak i zespolenie o charakterze prewencyjnym w przypadku zagrażającego złamania kończyny przeciwnej jest skuteczną metodą leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019