Developmental dysplasia of the hip risk factors – what is a real problem and should be taken into consideration in worldwide screening programs? Literature review

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego – które stanowią problem i istotnie mają znaczenie podczas badań przesiewowych? Przegląd piśmiennictwa

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.1-2.5

Abstract

Developmental Dysplasia of the Hip (DDH) is the most common condition of the mouvement apparatus in children. If untreated, it leads to early degenerative changes of the joint with all the associated issues for the patient. Risk factors are important part of the diagnostic proces, however part of them seems to be less important that previously thought. In the article actual publications has been revieved to find which of described risk factors are really important in DDH. As a result authors concluded that risk factors that play an important role in DDH are;:1) female gender, 2) breech presentation in the 3rd trimester or pelvic delivery, 3) positive medical history of 1st degree family member, 4) hip joint abduction asymetry 20 degrees or more and abduction of the joint less than 45 degrees 5) possitive Ortolani/Barlow test, 6) Congenital muscular torticollis and foot deformations. The others risk factors seem to be not important enough to be taken into consideration in routine screening of DDH.

Streszczenie

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest jedną z najczęstszych patologii wieku rozwojowego i statystycznie plasuje się na pierwszym miejscu wśród chorób narządu ruchu u dzieci; późno rozpoznana lub niewłaściwie leczona prowadzi do poważnych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego z wszelkimi konsekwencjami. Szeroko opisywane czynniki ryzyka stanowią istotny element diagnostyki choroby, jednak część z nich ma mniejsze znaczenie niż pierwotnie przypuszczano. W pracy przeanalizowano dostępne piśmiennictwo pod kątem istotnych czynników ryzyka rozwoju RDSB. W oparciu o dostępne materiały uznano, iż najważniejszym czynnikiem ryzyka jest: 1) płeć żeńska, 2) położenie miednicowe w ostatnim trymestrze lub poród miednicowy 3) dodatni wywiad rodzinny u członka rodziny I stopnia, 4) asymetria odwiedzenia 20 stopni lub więcej oraz odwiedzenie w stawie biodrowym poniżej 45 stopni, 5) Dodatni test Ortolaniego/Barlowa, 6) Wrodzony kręcz szyjny i wady stóp. Pozostałe czynniki są na tylnie nieistotne w powstawaniu RDSB że można je pominąć podczas badań skriningowych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019