The clinical outcome of surgical treatment of lumbar spondylolisthesis with including spinopelvic parameters

Wyniki leczenia chirurgicznego kręgozmyku z uwzględnieniem parametrów równowagi krzyżowo-miednicznej

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.1-2.1

Abstract

Introduction. The clinical outcome of treatment depends on many factors. This study is to describe the demographic parameters and clinical outcome of surgery in patients with degenerative and isthmic spondylolisthesis, in additional to compare radiographic sagittal spinopelvic parameters.

Materials and Methods. 61 patients with degenerative and isthmic spondylolisthesis assessed functional statement after surgery. Radiographic assessment were made level, type and grade of the spondylolisthesis, pelvic incidence (PI), sacral slope (SS) and pelvic tilt (PT) and lumbar lordosis (LL), pre- and post-surgery reports, reduction percentage slip after surgery.

Results. There were no significant statistical relationships between the functional measurements and v and the degree of spondylolisthesis, the initial degree of slide, age, and the number of operated motor segments, sex, type of spondylolisthesis, the used interbody implant and spinopelvic parameters.

Conclusions. The functional measurements not correlated with radiological and spinopelvic parameters.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wynik kliniczny leczenia nie zależy od wielu czynników. Badanie to ma na celu opisanie parametrów demograficznych i wyniku klinicznego operacji u pacjentów z kręgozmykiem zwyrodnieniowym i cieśniowym oraz porównanie radiograficznych parametrów równowagi krzyżowo-miednicznej.

Materiały i metody. U 61 pacjentów z kręgozmykiem zwyrodnieniowym i cieśniowym oceniono stan funkcjonalny po operacji. Dokonano oceny radiograficznej: lokalizacji, rodzaju i stopnia kręgozmyku, incydencji miednicy (PI), pochylenia kości krzyżowej (SS), pochylenia miednicy (PT) i lordozy lędźwiowej (LL), redukcji ześlizgu po operacji.

Wyniki. Nie stwierdzono istotnych zależności statystycznych między pomiarami czynnościowymi a stopniem kręgozmyku, początkowym stopniem ześlizgu, wiekiem i liczbą operowanych segmentów, płcią, rodzajem kręgozmyku, zastosowanym implantem międzytrzonowym i parametrami równowagi krzyżowo-miednicznej.

Wnioski. Stan funkcjonalny po operacji nie koreluje z parametrami radiologicznymi i parametrami równowagi krzyżowo-miednicznej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019