Evaluating outcomes of surgical treatment of patients with degenerative changes in the carpometacarpal joint of the thumb using percutaneous stabilization with Herbert screws and Reg-Joint implants – a pilot study

Ocena wyników leczenia operacyjnego pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka przy użyciu przezskórnej stabilizacji śrubami Herberta oraz implantów Reg-Joint – badanie pilotażowe

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.1-2.2

Abstract

Based on a review of the current literature, different approaches are observed to treat degenerative changes within the carpometacarpal joint (CMC) of the thumb. The primary purpose of treating this type of condition is to relieve pain and also to obtain (restore) the best possible function of the thumb. Meeting these conditions ensures a minimum operative approach and the shortest possible immobilization of the upper limb. This promotes early, active rehabilitation. The choice of optimal treatment still seems to be debatable, depending on: the degree of damage to the CMC (the extent of radiological changes), degree of severity of clinical symptoms, patient’s age, patient’s expectations and finally the duration of the treatment. The study material included 30 patients treated in the Department of Trauma and Orthopedic Surgery at L. Rydygier District Hospital in Brzesk. All patients were randomly assigned to one of two groups. Group 1 was treated with a closed reduction and percutaneous stabilization with 2 Herbert screws. Group 2 was treated using arthrotomy and Reg-Joint implants. The following research tools were used to evaluate outcomes of the treatment: VAS for pain, assessment of the quality of life and functional performance of the limb based on the Quick DASH questionnaire, assessment of the overall hand-grip strength with SAEHAN hydraulic dynamometer, assessment of the frequency of complications. No differences in treatment outcomes were observed as regards both methods 3 months after the surgery. After 6 months of follow-up observation, better treatment outcomes were obtained with the Reg-Joint implants. Using the Reg-Joint implant is more likely to result in: less pain, better limb performance, better quality of life, and higher values for hand-grip strength. The frequency of postoperative complications is similar for both methods.

Streszczenie

Na podstawie przeglądu aktualnej literatury obserwuje się różne koncepcje leczenia zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu śródręczno-nadgartskowego kciuka (CMC). Podstawowym celem leczenia tego typu schorzeń jest uzyskanie zniesienia bólu, a jednocześnie uzyskanie (powrót) jak najlepszej funkcji kciuka. Spełnienie tych warunków gwarantuje minimalny dostęp operacyjny oraz możliwie jak najkrótsze unieruchomienie operowanej kończyny górnej. Daje to możliwość prowadzenia wczesnego, aktywnego usprawniania. Nadal dyskusyjny wydaje się być wybór optymalnych zasad leczenia w zależności od: stopnia uszkodzenia stawu CMC (zaawansowania zmian radiologicznych), stopnia nasilenia objawów klinicznych, wieku chorego, jego oczekiwań czy w końcu czasu interwencji. Materiał badany obejmował 30 chorych leczonych operacyjnie w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera w Brzesku. Wszyscy chorzy przydzieleni zostali losowo do jednej z dwóch grup. Grupa 1 leczona była metodą zamkniętej repozycji i przezskórnej stabilizacji 2 śrubami Herberta. Grupa 2 operowana została metodą artrotomi i implantacji Reg-Joint. Do oceny wyników leczenia wykorzystano następujące narzędzia badawcze: ocena natężenia bólu w skali VAS, ocena jakości życia i sprawności funkcjonalnej kończyny w oparciu o kwestionariusz Quick DASH, ocena siły chwytu globalnego przy pomocy dynamometru hydraulicznego SAEHAN, ocena częstości powikłań. Nie zaobserwowano różnic w wynikach leczenia w obu metodach po 3 miesiącach od zabiegu. Po 6 miesiącach obserwacji lepsze wyniki leczenia uzyskano w metodzie z implantacja Reg-Joint. Zastosowanie implantu Reg-Joint predysponuje do uzyskania: mniejszego natężenia bólu, lepszej sprawności kończyny, wyższej jakości życia oraz wyższych wartości siły chwytu. Częstość występowania powikłań pooperacyjnych jest zbliżona w obu metodach.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019