Treatment of pediatric diaphyseal femoral fractures with intramedullary fixation

Leczenie złamań trzonu kości udowej u dzieci zespoleniem śródszpikowym

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.5

Abstract

Femoral fractures are found in the daily practice of pediatric orthopedic traumatologists. This is related to the specificity of the child’s skeletal system, different biology and methods used to treat these injuries. Diaphyseal femoral fractures account for approximately 3% of all long bone fractures in children and adolescents. They usually occur as a result of high energy injuries. This type of damage to the musculoskeletal system is a consequence of traffic accidents, falls from a height and practicing sports, including extreme sports. The treatment of femoral fractures during the development period depends on the type of injury, child’s age and weight, associated injuries, and the experience and preferences of the treating physician. At present, it is assumed that in children over 5 years of age it is advisable to apply a minimally invasive surgical procedure. The fixation method should be simple and effectively stabilize the fracture. Currently, the use of titanium elastic nails (TENs) is standard in pediatric traumatology.

Streszczenie

Złamania kości udowej są często spotykane w codziennej praktyce ortopedy i traumatologa dziecięcego. Ma to związek ze specyfiką układu kostno-szkieletowego dziecka, inną biologią i stosowanymi metodami leczenia tychże urazów. Złamania trzonu kości udowej stanowią ok. 3% wszystkich złamań kości długich u dzieci i młodzieży. Zazwyczaj są skutkiem urazów wysokoenergetycznych. Taki typ uszkodzenia narządu ruchu bywa następstwem wypadków komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz uprawiania sportów, w tym także ekstremalnych. Leczenie takich złamań w okresie rozwojowym zależy od rodzaju urazu, wieku i wagi dziecka, towarzyszących obrażeń oraz od doświadczenia i preferencji lekarza leczącego. Obecnie przyjmuje się, że u dzieci powyżej 5. roku życia wskazane jest wdrożenie mało inwazyjnego postępowania operacyjnego. Metoda zespolenia winna być prosta, a jednocześnie skutecznie stabilizująca złamanie. Aktualnie w traumatologii dziecięcej standardem jest stosowanie tytanowych elastycznych gwoździ TEN.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019