The cleaning problem of simulated intraoperative contamination on stem taper surfaces – an in vitro study

Problem oczyszczania symulowanych śródoperacyjnych zanieczyszczeń powierzchni stożków trzpienia protezy biodra – badanie in vitro

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.2

Abstract

For over 50 years the Morse-taper represents the most common connection in modular hip implants. However, taper corrosion is still an ongoing issue that can lead to loosening of the hip replacement. Intraoperative factors have a crucial influence on the stability of the taper connection. One factor that is discussed in current literature is the cleanliness of the taper. Although mentioned in the surgical technique guides provided by manufacturers, the safetyrelevant process of intraoperative taper-cleaning is not described in detail and only few cleaning protocols were suggested in the literature. The first aim of this in-vitro study was to evaluate the taper contamination after cleaning of blood-contaminated femoral stems (titanium-alloy stem with a 12/14 taper, steel-alloy stem with a 12/14 taper and steel-alloy stem with a V40 taper) with a wet gauze swab. The residual contamination on the taper surface was documented with a digital microscope (20x magnification) and evaluated by semi-quantitative surface analysis. The cleaning procedure was performed by 10 participants with different levels of experience. There was an overall residual taper-contamination on 8.36% of the taper surface with a significant difference between participants with different experience levels. There was no significant difference in residual taper contamination regarding taper design, stem alloy and taper side. Additionally, a typical contamination pattern remaining on the stem-taper surface could be identified. These findings highlight the need for improvement and standardization of the taper cleaning procedure.

Streszczenie

Od ponad 50 lat stożek Morsa, jest najczęściej używanym sposobem łączenia w modularnych endoprotezach biodra. Jednak korozja stożka jest wciąż problemem, który może prowadzić do obluzowania endoprotezy biodra. Dla stabilności połączenia stożkowego kluczowy wpływ mają czynniki śródoperacyjne. Jednym z obecnie omawianych w literaturze czynników jest czystość stożka. Mimo, że wspomniana się o tym w przewodnikach techniki operacyjnej, dostarczonych przez producentów, istotny dla bezpieczeństwa proces śródoperacyjnego czyszczenia stożka nie został szczegółowo opisany, a w literaturze zasugerowano tylko kilka protokołów czyszczenia. Pierwszym celem tego badania in vitro była ocena zanieczyszczenia stożka, po oczyszczeniu mokrym gazikiem zabrudzonych krwią trzpieni udowych (trzpień ze stopu tytanu o stożku 12/14, trzpień ze stopu stali o stożku 12/14 i trzpień ze stopu stali o stożku V40). Resztkowe zanieczyszczenie powierzchni stożka dokumentowano za pomocą mikroskopu cyfrowego (powiększenie 20x) i oceniano za pomocą półilościowej analizy powierzchniowej. Procedurę czyszczenia wykonywało 10 uczestników o różnym poziomie doświadczenia. Całkowite resztkowe zanieczyszczenie wynosiło 8,36% powierzchni stożka, ze znaczącą różnicą między uczestnikami o różnym poziomie doświadczenia. Nie stwierdzono znaczącej różnicy w resztkowym zanieczyszczeniu stożka w zależności od konstrukcji stożka, stopu trzpienia i strony stożka. Dodatkowo można było zidentyfikować typowy wzorzec zanieczyszczenia pozostający na powierzchni trzpieniowo-stożkowej. Wynikające z tej pracy wyniki podkreślają potrzebę ulepszenia i standaryzacji procedury czyszczenia stożka endoprotezy biodra.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019