Hip sonography worldwide – experience, results, problems

Ultrasonografia stawu biodrowego na świecie – doświadczenia, wyniki problemy

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.1

Abstract

Introduction. There is a confusion in the literature about the value of baby hip sonography to detect DDH. One of the reasons is, that different examination techniques with different results are used and the final results are mixed up.

Materials and methods. The principles of the „Graf technique“ with well-known common mistakes are described with the typing as a mirror of the pathoanatomical situation in the joint and compared with the other techniques.

Results. According the German Quality Commission in 48% a wrong anatomical identification of the echoes leads to a wrong diagnosis. Checklist I (anatomical identification) and Checklist II (usability check) are necessary absolutely. The reason, why modified or other techniques leads to overdiagnosis or wrong diagnosis are pointed out: No standard plane, tilting effects, age not taken into account, no differentiation between instability and elastic wiping etc). More than 25 years general screening in some countries demonstrate the success: Operations as well as conservative treatment rate and costs dropped down dramatically.

Conclusions. Hip sonography is not hip sonography. A special licenses after a training course in the technique by authorized teachers is necessary to keep the standard high. Sonograms must be comparable and independent from the experience and skill of the examiner. Modified or other techniques are not the standard of today and in some countries forbidden. Screening depends from the health systems in different countries also. But prevention is better than operation.

Streszczenie

Wprowadzenie. W literaturze funkcjonują podzielone zdania na temat wartości ultrasonografii stawu biodrowego noworodków w celu diagnostyki rozwojowej dysplazji stawu biodrowego. Jedną z przyczyn są różne techniki badania z różnymi wynikami, co doprowadza do zamieszania.

Materiał i metody. Podstawy techniki Grafa z dobrze znanymi częstymi błędami zostały opisane z typami rozwojowymi, jako odzwierciedlenie patologicznej anatomii stawu i porównane z innymi technikami.

Wyniki. Według Niemieckiej Komisji Oceny Jakości w 48% nieprawidłowa identyfikacja sonogramów prowadzi do złej diagnostyki. Lista kontrolna I (identyfikacja anatomiczna) i lista kontrolna II (użyteczność uzyskanego obrazu) są absolutnie konieczne. Przyczyny, dlaczego modyfikacje lub inne metody prowadzą do nadrozpoznawalności lub złej diagnozy zostały wyjaśnione. Brak płaszczyzny podstawowej, wadliwe ustawienie sondy, wiek, nie są brane podczas oceny stawu, brak także oceny różnicy pomiędzy niestabilnością a fizjologicznym unoszeniem obrąbka itp. Ponad 25-letnie doświadczenia badań przesiewowych w niektórych krajach wskazują na sukces. W chwili obecnej częstość zarówno leczenia zachowawczego jak i operacyjnego drastycznie zmalała.

Wnioski. Ultrasonografia biodra to nie tylko ultrasonografia. Tylko osoby uzyskujące prawo wykonywania badania po odbytych kursach pod kierunkiem autoryzowanych specjalistów mogą utrzymywać wysoki standard badania techniką Grafa. Sonogramy muszą być porównywalne i niezależne od doświadczenia wykonującego badanie. Modyfikacje badania lub inne techniki nie stanowią standardu i są w niektórych krajach zabronione. Badania przesiewowe zależą także od systemu opieki zdrowotnej w różnych krajach, jednakże zapobieganie i profilaktyka są zawsze lepsze niż leczenie operacyjne.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019