Conservative treatment in children with Legg-Calve-Perthes disease, aged up to 7 years

Wyniki leczenia zachowawczego dzieci z chorobą Legg-Calve-Perthes do 7 roku życia

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.5-6.1

Abstract

Introduction. Legg-Calve-Perthes disease is one of the most common avascular necroses in children and adolescents.

Aims. Assessment of hip joint development and of the quality of life in conservatively treated patients. Establishing indications for conservative treatment in children with Perthes disease.

Materials and methods. The inclusion criterion was the age of affected patients: under 7 years at the time of diagnosis The study population included 50 children (10 girls and 40 boys) in the mean age of 5 years and 1 month. All the children participated in follow up appointments, arranged every 3 months, during which clinical examinations (the range of hip joint motion, limb length) were carried out and radiological parameters (Salter extrusion index, ATD, Wiberg angle) were assessed. All the patients were assessed in the IPSG Modified HOOS-16 Hip Survey.

Results. The patients, qualified to group A by the Herring classification, demonstrated less limits in hip joint inward rotation and no length reduction of the affected limb (p<0.05). In the patients with Wiberg angle and Salter extrusion index in the affected joint being similar to their corresponding values on the healthy side, the intensity of pain was lower, assessed in the IPSG Modified HOOS-16 Hip Survey, as well as their functioning in everyday life and in sport and recreation activities was better, thus their general quality of life was higher (p <0.05).

Conclusions. Children with Perthes disease, diagnosed before the age of 7, do not usually require surgical intervention. In our study, the radiological evaluation of hip joint development showed complete healing of the proximal femoral epiphysis, while preserving femoral head sphericity and good hip functionality. In general, the quality of life of affected patients does not differ from the quality of life of healthy children. The indication for conservative treatment of children with Perthes disease is their age below 7 years. Then a regular monitoring of the course of physiotherapeutic therapy is required, combined with regular radiological controls and clinical assessments of hip joint motion range.

Streszczenie

Wstęp. Choroba Legg-Calve-Perthes’a jest jedną z najczęściej występujących martwic kości u dzieci i młodzież.

Cele. Ocena rozwoju stawu biodrowego oraz jakości życia dzieci leczonych zachowawczo z powodu choroby Perhes’a oraz ustalenie wskazań do leczenia zachowawczego.

Materiał i metody. analizie poddano dane 50 dzieci w wieku o średnio 5 lat i 1 miesiąc. Wśród badanych dzieci było 10 dziewczynek i 40 chłopców. Wszyscy pacjenci byli poddawani badaniu kontrolnemu co 3 miesiące podczas którego oceniano parametry kliniczne (zakres ruchomości w stawach biodrowych, długość kończyn) oraz radiologiczne (współczynnik ekstruzji Saltera, ATD, kąt Wiberga). Wszyscy pacjenci poddani zostali ocenie w kwestionariuszu IPSG Modified HOOS-16 Hip Survey.

Wyniki. pacjenci zakwalifikowani do grupy A klasyfikacji Herringa (30 pacjentów) mieli mniejsze ograniczenie zakresu ruchu rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym oraz brak skrócenia kończyny objętej procesem chorobowym (p<0,05). W ocenie statystycznej pomiędzy wybranymi parametrami klinicznymi a radiologicznym wykazano, że u pacjentów, u których wartości kąta Wiberga i współczynnik ekstruzji w stawie objętym chorobą były zbliżone do tych po stronie zdrowej, natężenie dolegliwości bólowych, ocenione w kwestionariuszu IPSG Modifief HOOS-16 Hip Survey było mniejsze a także funkcja w życiu codziennym, funkcja podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych była lepsza oraz jakość życia wyższa (p<0,05).

Wnioski. Ocena radiologiczna rozwoju stawu biodrowego u dzieci leczonych zachowawczo wykazała, pełną przebudowę nasady kości udowej z zachowaniem kulistości głowy i dobrą funkcją stawu biodrowego. Dzieci z chorobą Perthes’a z rozpoznaną chorobą przed 7 rokiem życia dobrze poddają się leczeniu zachowawczemu i nie wymagają zazwyczaj leczenia operacyjnego. Jakość życia dzieci z chorobą Perthes’a nie odbiega od jakości życia dzieci zdrowych, mimo reżimu usprawniającego. Wskazaniem do leczenia zachowawczego dzieci z chorobą Perthes’a, jest wiek poniżej 7 roku życia przy regularnym kontrolowaniu przebiegu leczenia usprawniającego, regularnej kontroli radiologicznej i klinicznej ocenie zakresu ruchów w stawie biodrowym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Łączony zeszyt 5-6(85) 2020
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019