Assessment of closed wedge osteotomy in the material of the Department of Orthopedics and Traumatology in Kalisz as a treatment method for severe and moderate hallux valgus

Ocena wyników leczenia średniozaawansowanej i zaawansowanej postaci palucha koślawego z zastosowaniem osteotomii przypodstawnej zamykającej w materiale Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Kaliszu

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.1.3

Abstract

Hallux valgus constitutes of a progressive adduction of the hallux in the first metatarsal joint, accompanied by progressive varus in the first ray, pronation of the first metatarsal bone and medial displacement of the head of the first metatarsal bone. It may be accompanied by more or less severe degenerative changes in the MTPJ and a deformity in the IP joint. Hallux valgus is a condition encountered daily in orthopedic practice. The aim of the study was to evaluate the clinical and radiological results of treatment of moderate to severe hallux valgus deformities with the use of closed wedge osteotomy at the Trauma and Orthopaedics Department in the period from 2016 to 2020. The research material encompassed 91 feet of 82 patients. The assessment was based on a retrospective analysis of medical documentation and an analysis of radiograms made within the research time frame. The pre- and post-operative assessment was carried out in accordance with the AOFAS MTP-IP score and a radiological scale based on the aforementioned radiograms allowing for he determination of the HVA and IMA angles. Data analysis showed that treatment with the closed wedge osteotomy renders treatment results which can be deemed as good and very good.

Streszczenie

Paluch koślawy to postępujące przywiedzenie palucha w stawie śródstopno-paliczkowym pierwszym, któremu towarzyszy szpotawość pierwszego promienia, pronacja I kości śródstopia i przemieszczenie przyśrodkowe głowy pierwszej kości śródstopia. Mogą towarzyszyć temu zmiany zwyrodnieniowe MTPJ (stawu śródstopnopaliczkowego) oraz zaburzenie koślawe stawu międzypaliczkowego palucha. Paluch koślawy jest schorzeniem, z którym spotykamy sie na co dzień w praktyce ortopedycznej. Celem pracy była ocena wyników klinicznych i radiologicznych leczenia deformacji palucha koślawego o średnim i zaawansowanym nasileniu z zastosowaniem osteotomii przypodstawnej zamykającej w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w latach 2016-2020. Badaniem zostało objętych 91 stóp u 82 pacjentów. Ocenę oparto na analizie retrospektywnej dokumentacji medycznej i analizie radiogramów z okresu objętego badaniem. Do analizy przed- i pooperacyjnej zastosowano ocenę kliniczną wg. Skali AOFAS MTP-IP oraz radiologiczną na podstawie radiogramów i wykreślenia kąta HVA (kąt koślawości palucha) i IMA (kąt szpotawości I kości śródstopia). Analiza danych wykazała ,że leczenie z zastosowaniem techniki osteotomii przypodstawnej zamykającej daje dobre i bardzo dobre efekty leczenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020