Zawiadomienie

 

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

 Redakcja Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej – Polish Orthopaedics zawiadamia, że znacząco zmniejsza promocyjną bezpłatną wysyłkę drukowanych egzemplarzy czasopisma do ośrodków ortopedycznych. Od tej pory będziemy wysyłali po 1 egzemplarzu, a w przyszłości prawdopodobnie zrezygnujemy i z tego typu działań promocyjnych.

Czasopismo jest dostępne w całości w systemie Open Access na stronie www.polishorthopaedics.pl

Jednocześnie informujemy, że jest ono nadal dostępne w wersji drukowanej, co ma znaczenie dla niektórych czytelników. Można je zakupić w formie prenumeraty rocznej, indywidualnie i dla instytucji (klinik, oddziałów ortopedycznych, bibliotek) również poprzez stronę internetową.

Redakcja czyni starania, aby od nowego 2024 roku członkowie PTOiTR otrzymywali drukowany egzemplarz czasopisma w ramach opłaconej składki członkowskiej. Z tego powodu wraz z Nowym 2024 rokiem zachęcamy do zapłacenia składki poprzez stronę www.ptoitr.pl

W imieniu Redakcji i Wydawcy                                                                          

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
Redaktor naczelny

 

 

Announcement

 

Dear Colleagues

The Editorial Board of Chirurgia narządów Ruchu i Ortopedia Polska - Polish Orthopaedics announces that it is significantly reducing the promotional free mailing of printed copies of the journal to orthopedic centers. From now on, we will send 1 copy each, and in the future, we will probably abandon this type of promotional activity as well.

The journal is available in its entirety in the Open Access system at www.polishorthopaedics.pl

At the same time, we would like to inform you that journal is still available in print, which is important for some readers. It can be purchased as an annual subscription, individually and for institutions (clinics, orthopedic departments, libraries) also through the website.

The editors are making efforts to ensure that from New 2024 PTOiTR members receive a printed copy of the journal as part of their paid membership fee. For this reason, with the New 2024, we encourage you to pay your dues through www.ptoitr.pl

On behalf of the editorial team and publisher

 

Professor Marek Napiontek MD, PhD
Editor-in-Chief