“Frozen hip” – rare cause of lack of motion of the hip. Literature review

„Biodro zamrożone” – rzadka przyczyna ograniczenia ruchomości stawu biodrowego. Przegląd piśmiennictwa

Abstract

The term frozen hip rarely appears in literature. The reason for this situation is the diffi culty of the diagnosis, the rarity of the disease, and non-specifi c course of illness. Classic X-ray may not show any signifi cant pathology. One of the most eff ective methods of diagnosis is arthrography [1]. Because of the insidious nature of the disease, it may be much more common than has been assumed. The aim of the study was to analyze literature, the formulation of the basic principles of diagnosis and treatment of patients suff ering from this disease.

Streszczenie

Termin zamrożony staw biodrowy rzadko pojawia się w literaturze. Powodem tej sytuacji jest trudność jego rozpoznania, rzadkość występowania oraz niespecyfi czny obraz chorobowy. Klasyczna rentgenografi a może nie uwidocznić żadnych istotnych patologii. Jedną ze skutecznych metod diagnostyki jest artrografi a [1]. Ze względu na podstępny charakter schorzenia może ono występować znacznie częściej niż się przypuszcza. Celem pracy była analiza i dostępnego piśmiennictwa, sformułowanie podstawowych zasad diagnostyki i leczenia pacjentów dotkniętych tym schorzeniem.dszpikowymi.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019