Results of treatment of bilateral atypical femoral shaft fractures in six patients treated with prolonged bisphosphonates therapy

Wyniki leczenia obustronnych atypowych złamań trzonów kości udowych u sześciu chorych przewlekle leczonych bisfosfonianami

Abstract

Introduction. Fracture of the shaft of the femur is common among young patients and is caused by high-energy trauma, while for old patients fractures of proximal part of the femur are typical, caused by low energy trauma, most frequently fall from own height. There is increasing interest in the literature about atypical fractures of the femoral shaft, which are fatigue fractures in patients on prolonged bisphosphonates therapy because of osteoporosis. The mechanism leading to this injury is multifactorial, but the main cause is the decrease of healing ability of bone micro-injuries, through blocking of osteoclasts function.

Aim. The aim of our study was to report on the results of the treatment of atypical fractures of the shaft of the femur in patients on prolonged bisphosphonates treatment.

Material and methods. In the years 2004-2015 6 women (58-84 years old) were treated at Orthopaedic and Traumatology Department in Lublin because of atypical fractures of the shaft of the femur. At the time of injury all patients were on prolonged bisphosphonates therapy. All patients suff ered from pain localized in tight, which was associated with minor trauma. X-ray examination showed the evidence of atypical femoral shaft fractures. Closed reduction and intramedullary fi xation was made to all patients.

Results. Fracture healing occurred to all patients. Follow up examination revealed atypical fractures of the contralateral femoral shafts in all treated patients. 4 of these fractures were treaded with intramedullary nailing, one patient is on non-operative treatment, and last one is on waiting list for operation.

Conclusions. Atypical fracture of the shaft of the femur is still not well recognized, its origin needs to be proofed. The literature reports on possibility of conservative treatment, while operative treatment consists of intramedullary nailing. Atypical fractures of the shaft of the femur may be bilateral injuries.

Streszczenie

Wstęp. Złamanie trzonu kości udowej jest częste u młodych chorych wskutek urazów wysokoenergetycznych, natomiast w przypadku osób starszych typowe są złamania bliższej części kości udowej powodowane urazami niskoenergetycznymi najczęściej upadkami z własnej wysokości. W literaturze opisywane jest złamanie atypowe trzonu kości udowej będące złamaniem zmęczeniowym u osób starszych długotrwale przyjmujących bisfosfoniany z powodu osteoporozy. Mechanizm powstawania tych urazów jest wieloczynnikowy, z których główny polega na upośledzeniu naprawy mikrouszkodzeń struktury kostnej poprzez blokowanie czynności osteoklastów.

Cel. Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia chorych leczonych z powodu atypowych złamań zmęczeniowych trzonu kości udowej powstałych w przebiegu długotrwałej terapii bisfosfonianami.

Materiał i metodyka. W latach 2004-2015 w Klinice Ortopedii i Traumatologii w Lublinie leczono 6 pacjentek w wieku 58-84 lat, które długotrwale stosując bisfosfoniany doznały złamania zmęczeniowego trzonu kości udowej. W trakcie leczenia osteoporozy z zastosowaniem bisfosfonianów pacjentki zgłaszały ból w obrębie uda, który był spowodowany wcześniejszym niewielkim urazem. Na wykonanych rentgenogramach uwidoczniono złamania atypowe trzonów kości udowych. W leczeniu złamań zastosowano zamkniętą repozycję i stabilizację przy pomocy ryglowanych gwoździ śródszpikowych.

Wyniki. Zrost złamania wystąpił u wszystkich pacjentek. Późniejsza ocena chorych ujawniła złamania drugiej kości udowej u wszystkich pacjentek. Cztery złamania przeciwnego uda były leczone operacyjnie, jedno jest w trakcie leczenia bezoperacyjnego a jedna chora oczekuje na operację.

Wnioski. Złamanie atypowe trzonu kości udowej jest uszkodzeniem wciąż nie do końca poznanym, którego mechanizm powstawania wymaga dalszego potwierdzenia. Dostępne piśmiennictwo donosi o poszukiwaniu możliwości leczenia nieoperacyjnego, leczenie operacyjne polega na zespoleniu śródszpikowym. Złamania atypowe trzonu kości udowej mogą być uszkodzeniami obustronnymi.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019