Results of treatment of pertrochanteric femoral fractures with DHS sliding plate in patients treated at Orthopedic and Traumatology Department in Lublin in the years 2005-2012

Wyniki leczenia złamań okołokrętarzowych kości udowej przy pomocy śrubopłytki ześlizgowej DHS u pacjentów hospitalizowanych w latach 2005-2012 w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Abstract

Introduction: Pertrochanteric femoral fractures are one of the most common injuries especially among elderly patients. Operative treatment with the use of adequate fi xation gives a chance for rapid recovery and decrease of complications of prolonged immobilization.

Aim: The aim of the study is presentation of the results of treatment of pertrochanteric fractures with the use of DHS sliding plate.

Material and methods: In the retrospective study 33 patients (14 men and 19 women) operated in the years 2005-2012 at Orthopedic and Traumatology Department in Lublin were reviewed. Average age was 73 years. Preoperative x-rays were classifi ed according to AO. Patient with A1 (11 persons) and A2 (22 persons) were qualifi ed to operative treatment.

Results: Operative treatment was performed after average 4,9 days. Men, and patients with A.2 facture according to AO waited for longer time for operative treatment. Two patients died during early postoperative treatment, the deaths were not connected with operations. Hematoma of operative wound was noted in 4 patients, DVT complications occurred to 4 other persons. 29 patients had fracture healing with eff ective fracture fi xation. Very good and good clinical results were noted in 27 patients. Improper implant alignment was noted in one patient during early postoperative period, which caused later hip arthroplasty. In the late follow-up period two patients required revision operations with DHS sliding plates removal and hip arthroplasty because of neck screw cut out and AVN of femoral head.

Conclusions: Operative treatment of pertrochanteric fractures with the use of DHS sliding plate has good results in stable type of fractures. Gender and type of the fracture according to AO may be associated with prolonged pending for operation.

Streszczenie

Wstęp: Złamania okołokrętarzowe kości udowej stanowią jedną z najczęstszych uszkodzeń narządu ruchu zwłaszcza u osób w wieku podeszłym. Leczenie operacyjne z zastosowaniem dobrej stabilizacji złamania daje szansę na szybką aktywizację chorych i zmniejszenie powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem.

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia złamań okołokrętarzowych kości udowej przy pomocy śrubopłytki ześlizgowej DHS.

Materiał i metody: W badaniu retrospektywnym oceniono grupę 33 pacjentów (14 mężczyzn i 19 kobiet) operowanych w Klinice Ortopedii i Traumatologii w Lublinie w latach 2005-2012. Średnia wieku badanej grupy wynosiła 73 lata. Radiogramy przedoperacyjne oceniano w oparciu o klasyfi kację AO. Do zabiegu z użyciem w/w metody kwalifi kowani byli pacjenci ze złamaniem typu A1 (11 osób) oraz A2 (22 osoby).

Wyniki: Średni czas oczekiwania na zabieg wynosił 4,9 dnia. Odnotowano dłuższy okres oczekiwania na operację u mężczyzn i chorych z odmianą A.2 wg AO. We wczesnym okresie pooperacyjnym odnotowano zgony dwóch chorych, które nie były związane z przeprowadzonym zabiegiem operacyjnym. U czterech chorych wystąpiły powikłania gojenia rany wskutek krwiaka operowanej okolicy, zaś u czterech doszło do rozwoju powikłań zatorowo-zakrzepowych. U 29 operowanych pacjentów uzyskano zrost złamania oraz wydolność zespolenia. Bardzo dobre i dobre wyniki kliniczne uzyskano u 27 pacjentów. U jednego chorego odnotowano nieprawidłowo osadzony implant co skutkowało późniejszą koniecznością wykonania endoprotezoplastyki. W odległym okresie wykonano operacje rewizyjne u dwóch chorych polegające na wymianie zespolenia na endoprotezę stawu biodrowego z powodu przemieszczenia śruby szyjkowej poza obręb odłamu bliższego oraz martwicy głowy kości udowej.

Wnioski: Zastosowanie śrubopłytki ześlizgowej DHS w leczeniu złamań okołokrętarzowych kości udowej daje dobre wyniki w przypadku leczenia złamań stabilnych. Płeć leczonych oraz odmiana złamań okołokrętarzowych wg klasyfi kacji AO może mieć związek z okresem oczekiwania na zabieg operacyjny.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019