Peripheral nerve injuries after pediatric supracondylar humerus fracture

Zaburzenia funkcji nerwów w złamaniach nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci

Abstract

Introduction: Peripheral nerve injuries after pediatric supracondylar humerus fracture are one of the most serious complications after vascular injuries and occur in 10-20 % of cases.

Aim of the study: The aim of the study was assessment of peripheral nerve function in pediatric patients with supracondylar humerus fracture with nerve dysfunction and analysis of the available data to develop guidelines for surgical revision of injured nerves.

Material and methods: Between 2014 and 2016 in the Department of Orthopedics and Traumatology Medical University of Gdansk 218 children were treated because of supracondylar humerus fracture. 29 subjects (13%) sustained peripheral nerve injury. 15 subjects were qualifi ed for further investigations. Peripheral nerve function was evaluated during neurological examinations consisting of sensory and motor function tests.

Conclusions: Proper qualifi cation of the patients for surgical exploration of injured nerves after pediatric supracondylar humerus fracture results in proper restoration of nerve function of aff ected extremity.

Streszczenie

Wstęp: Zaburzenia funkcji nerwów w przebiegu złamania nadkłykciowego kości ramiennej u dzieci zaliczane są do najcięższych powikłań tego typu urazu i występują od 10 do 20% przypadków.

Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcji nerwów u pacjentów ze stwierdzonym ich uszkodzeniem , w przebiegu złamania nadkłykciowego kości ramiennej oraz analiza dostępnego materiału celem opracowania wskazań do wykonania zabiegu rewizji uszkodzonych nerwów.

Materiał i metody: W latach 2014-2016 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegoleczono 218 dzieci z powodu złamania nadkłykciowego kości ramiennej. U 29 pacjentów (13% badanej grupy chorych), rozpoznano zaburzenia funkcji nerwów w przebiegu złamania. Badaniu kontrolnemu poddano grupę 15 chorych. Ocena powrotu funkcji nerwów polegała na badaniu neurologicznym chorych, na które składała się ocena funkcji sensorycznej (czuciowej) i motorycznej (ruchowej).

Wnioski: Właściwa kwalifi kacja chorych do operacyjnej rewizji porażonych nerwów w przebiegu złamania nadkłykciowego kości ramiennej pozwala uzyskać prawidłowy powrót funkcji nerwów kończyny górnej u leczonych dzieci.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019