Survival analysis amongst patients with metastatic spine tumor treated with corpectomy

Analiza przeżyć pacjentów po korpektomiach wykonanych z powodu guzów przerzutowych kręgosłupa

Abstract

Introduction: Spine metastasis are found In 30% of ontological patients. Approximately 10% of the patients with spine metastasis suffer from decline In neurological function. For those patients surgical decompression is treatment of choice. The vertebral body is common involved by metastatic tumor. Corpectomy allow to remove tumor. However after procedure reconstruction of the vertebral body is necessary.

Aim: Aim of the study are analysis of treatment results of the patents with spine metastasis after corpectomy.

Material and methods: Retrospective analysis of 51 patients records with metastatic spinal cord compression treated with corpectomy were preformed. Those patients underwent surgical debunking of the vertebral body with implantation of the vertebral body prosthesis. All patients were operated between 2014 to 2015 In The department of Orthopaedic Oncolog of The Podkarpackie Oncological Center In Brzozów. Most of patients were men (61%). Mean age was 61 years. The most common origin of metastasis was Brest. Mean observation time vary from 9 to 920 days.

Results: In postoperative period neurological status improve In 71% of patients. Pain reduction was achieve. Mean VAS reduction was 4.26 point. Functional improvement was also noted. Karnofsky score improve by 16 point. Mean survival was 16 month. Complication rate was 16%. One patient (2%) suffer from wound infection. Future neurological impairment was detected In 7% of patients.

Conclusion: Corpectomy is safe and sufficient method of treatment for spine metastasis. The origin of cancer and it’s advanced influence survival. Multilevel involvement increase operations time and reduce patients survival.

Streszczenie

Wstęp: Przerzuty nowotworów złośliwych do kręgosłupa dotyczą 30% pacjentów onkologicznych. Około 10% chorych z przerzutami do kręgosłupa doświadcza pogorszenia stanu neurologicznego. W tej grupie pacjentów leczenie operacyjne powinno być postępowaniem z wyboru. Większość guzów przerzutowych kręgosłupa lokalizuję się w trzonach kręgów. Korporektomia pozwala na usunięcie guza w całości lub w znacznej części ale wymaga odtworzenia powstałego ubytku kości przy użyciu cementu lub protezy.

Cel pracy: Celem pracy była analiza wyników leczenia pacjentów poddanych korporektomii z powodu guzów przerzutowych.

Materiały i metody: Wykonano retrospektywną analizę przebiegu leczenia 51 pacjentów z guzami przerzutowymi kręgów powodującymi ucisk rdzenia kręgowego i deficyty neurologiczne. U chorych resekowano przerzuty wraz z trzonami kręgów uzyskując dekompresję rdzenia kręgowego a następnie implantowano protezy kręgów. Materiał obejmuje pacjentów operowanych w Oddziale Ortopedii Onkologicznej w Brzozowie w latach 2014-2015. Większość chorych stanowili mężczyźni (61%). Średni wiek (zarówno mężczyzn i kobiet) wynosił 61 lat. Najczęściej zmiany przerzutowe powodował rak sutka (28%). Czas obserwacji wynosił od 9 do 920 dni.

Wyniki: W okresie pooperacyjnym stwierdzono poprawę funkcji neurologicznych u 71% chorych. Uzyskano redukcję natężenia bólu o 4,6 jednostki VAS i poprawę funkcjonalną chorych w skali Karnofsky’ego o 16 punktów. Średni czas przeżycia wynosił 16 miesięcy. Odsetek powikłań wynosił 16%. Pooperacyjne pogorszenie funkcji neurologicznych odnotowano u 7% chorych. U jednego (2%) pacjenta stwierdzono opóźnienie gojenia rany operacyjnej. 

Wnioski: Korpektomia jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia guzów przerzutowych. Przeżycie pacjentów zależy głównie od punktu wyjścia i zaawansowania nowotworu. Zmiany wielopoziomowe powodują wydłużenie czasu operacji i skrócenie okresu przeżycia pacjentów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019