Application of the SPINECOR dynamic corrective brace in treating idiopathic scoliosis

Zastosowanie gorsetu dynamicznego Spine Cor w leczeniu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa

Abstract

Introduction. The indication for using an orthopedic corset is idiopathic scoliosis in children and adolescents with undeveloped osteoarticular system with a Cobb angle within 20-45°. For over 10 years, apart from the TLSO corset, the Spinecor dynamic brace has also been used. Observations and reports in literature from this period prove that their effectiveness in the treatment of scoliosis is comparable or even higher than the existing methods of conservative treatment. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of correction of scoliosis using SpineCor dynamic brace.

Materials and method. The study included 84 patients who used a dynamic corset to treat idiopathic scoliosis. The average age at the start of treatment was 12 years and 4 months. The treatment was continued for a minimum of 12 months, assessing the angle of scoliosis before treatment, when using the brace and 6 months after its discontinuation. The correction of the angle of scoliosis by more than 5° was considered to be a positive treatment outcome, as was the stabilization of scoliosis, i.e. scoliosis maintained at the same angle as before treatment (Cobb angle change less than 5°). Progression of scoliosis by an angle exceeding 5° was considered a negative treatment outcome.

Results. In the study group satisfactory results of Spinecor brace treatment were obtained in 68 patients (81%), 40 patients out of those 68 (48%) achieved scoliosis stabilization, and 28 patients achieved scoliosis correction (33%). In 16 patients (19%) treatment outcome was unsatisfactory. Three patients in the group with unsatisfactory treatment required surgical correction of scoliosis.

Conclusions. 1. In the group of 84 patients, a good outcome, correction or stabilization of scoliosis was obtained in 81% of patients receiving treatment 2. Nearly 90% of patients accepted and followed the recommendations of dynamic brace treatment.

Streszczenie

Wstęp. Wskazaniem do zastosowania gorsetu ortopedycznego jest idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z niedojrzałym układem kostno-stawowym o kącie skrzywienia mierzonym metodą Cobba w granicach 20-45°. Od ponad 10 lat poza sztywnymi gorsetami korekcyjnymi typu TLSO stosowane są gorsety dynamiczne Spinecor. Obserwacje i doniesienia piśmiennictwa z tego okresu dowodzą że ich skuteczność w leczeniu skolioz jest porównywalna lub nawet wyższa od dotychczasowych metod leczenia zachowawczego. Celem pracy jest ocena skuteczności korekcji skrzywienia kręgosłupa z użyciem gorsetów dynamicznych SpineCor.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 84 pacjentów u których stosowano dynamiczny gorset w leczeniu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. Średni wiek w momencie rozpoczęcia leczenia wyniósł 12 lat i 4 miesiące. Leczenie kontynuowano przez minimum 12 miesięcy, oceniając kąt skrzywienia przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie stosowania gorsetu i 6 miesięcy po jego odstawieniu. Za pozytywny wynik leczenia uznano korekcje kąta skrzywienia kręgosłupa o ponad 5°, oraz stabilizacje skrzywienia czyli utrzymywanie się skrzywienia na poziomie przed rozpoczęciem leczenia ( zmiana kąta Cobba o miej niż 5°). Za negatywny wynik leczenia uznano progresje skrzywienia kręgosłupa o kąt przekraczający 5°.

Wyniki. W grupie badanej zadawalający wynik leczenia gorsetem Spinecor uzyskano u 68 pacjentów (81%). Z czego u 40 pacjentów (48%) uzyskano stabilizacje skrzywienia kręgosłupa, a u 28 pacjentów uzyskano korekcje skrzywienia (33%). U 16 pacjentów (19%) uzyskano niezadawalający wynik leczenia. Trzech pacjentów w grupie z niezadawalającym wynikiem leczenia wymagało operacyjnej korekcji skrzywienia.

Wnioski. 1. W badanej grupie 84 pacjentów dobry wynik leczenia korekcje lub stabilizacje skrzywienia kręgosłupa uzyskano u 81% leczonych pacjentów. 2. Blisko 90% pacjentów zaakceptowało i stosowało wg zaleceń leczenie gorsetem dynamicznym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019