Percutaneous Vertebroplasty of malignant lesions of the thoracolumbar spine: analysis of treatment results

Przezskórna wertebroplastyka zmian nowotworowych kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego: analiza wyników leczenia

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.11

Abstract

Introduction. The pathological vertebral compression fracture (VCF) in course of cancer range from 5 to 39% among oncological patients. Main symptom is a back pain, that is refractory to medical therapy. Treatment of stable pathological VCF include radiotherapy, bisphosphonate medication and bracing. Nonoperative modalities are effective in pain management. However their results are delayed or require immobilization of patient. Additional they influence on the spine stability is small. Instabile VCF led to progressive kyphotic deformation, that reduce lung capacity, physical and social function of patient and decreased quality of life. Vertebroplasty (VP) is mini-invasive surgical technique of the vertebral body augmentation with methyl methacrylate. The first percutaneous vertebroplasty was performed in 1984 be Galibert since then VP prove to be effective in treatment of VCF.

Material and methods. Retrospective analysis of 72 patients with solid tumor metastasis and myeloma multiplex which underwent VP in the Oncological Orthopedic Department of the Podkarpackie Oncological Center were made. Patients were operated since 2015 to 2016. Mean age of study population were 60.4 ± 12.6 years. The amount of cement which was injected was 3.98 ± 1.5 ml. The procedure last on average 22 ± 5 minute. The most common primary tumor type was breast cancer and myeloma multiplex.

Results. Over 100 levels in 72 patients were stabilized with VP. In 69% one level was augmented. Mean VAS reduction was 3.98 ± 1.56 point and Karnofsky score increase of 11.2 ± 4.3 point. Effectiveness of VP was independent from site of primary tumor, Tomita score, localization, and number of metastasis, and amount of injected cement. Patients with myeloma multiplex had smaller reduction of VAS compare to solid tumor group and require additional procedure at different level. In postoperative period in 42% case asymptomatic cement leakage occur. In one case (1.4%) leakage to the spinal canal was noted and laminotomy was required.

Conclusions. Vertebroplasty is effective noninvasive technique for pain reduction in patients with pathological compression fracture of the vertebral body. Patients with myeloma multiplex had lower VAS reduction and are more likely to need second VP at different level. The most common complication is cement leakage which is asymptomatic.

Streszczenie

Wstęp. Złamania kompresyjne w przebiegu rozsianego procesu nowotworowego dotyczą 5-39% pacjentów onkologicznych. Głównym objawem złamania jest ból pleców ,który często nie ustępuje pomimo stosowania leków przeciwbólowych. Postępowaniem z wyboru w leczeniu bólu u pacjentów onkologicznych jest radioterapia, bisfosfoniany i gorsetowanie. Nieoperacyjne metody leczenia skutecznie zmniejszają dolegliwości bólowe należy jednak pamiętać, że ich efekt jest opóźniony. Dodatkowo nie wpływają na stabilność kręgosłupa czego efektem jest narastanie deformacji kifotyczne, zmniejszenie pojemności oddechowej, i jakości życia. Wertebroplastyka (WP) jest małoinwazyjną techniką stabilizacji trzonu przy użyciu poli metakrylanu metylu (PMMA). Po raz pierwszy została zastosowana przez Galiberta w 1987 roku. Od tego czasu liczne prace dowiodły skuteczności WP w leczeniu bolesny przeżutów do kości.

Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę 72 chorych leczony przy użyciu WP z powodu zmian przerzutowych kręgosłupa lub szpiczaka mnogiego w Oddziale Ortopedii Onkologicznej w Brzozowie w latach 2015-2016 r. Średni wiek analizowanej populacji wynosił 60,4 ± 12,6 lat, w trakcie zabiegu podano średnio 3,98 ± 1,5 ml PMMA, który trwał średnio 22 ± 5 minut. Najczęściej zabiegi były wykonywane z powodu guzów przerzutowych raka sutka i szpiczaka mnogiego (MM).

Wyniki. Przeprowadzono 100 zabiegów wertebroplastyki u 72 pacjentów. W 69% chorych zastosowano jednopoziomową WP. Uzyskują redukcje bólową 3,98 ± 1,56 jednostek VAS i poprawę stanu funkcjonalnego ocenionego w skali Karnofsky’ego o 11,2 ± 4,3 punkta. Skuteczność wertebroplastyki nie zależała od punktu wyjścia, szybkości wzrostu według Tomit, obecności zmian wielopoziomowych, lokalizacji przerzutu, obecności przerzutów narządowych, objętości wstrzykniętego cementu. Grupa MM odnosiła mniejsze korzyści od pacjentów z guzami litymi i częściej wymaga powtórzenia zabiegu. W okresie pooperacyjnym odnotowano 42 wycieki cementu głównie do przestrzeni naczyniowej. Natomiast tylko u jednego pacjenta (1,4%) doszło do ucisku na rdzeń i konieczności wykonania laminektomii.

Wnioski. Wertebroplastyka jest skuteczną metodą leczenia bolesnych przerzutów do kości. Pacjenci ze szpiczakiem mnogim mogą wymagać wielokrotnych zabiegów. Najczęstszym powikłaniem jest wyciek cementu, który zwykle jest bezobjawowy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019