Predictor of neurological function after surgical treatment of the metastatic epidural spinal cord compression

Predyktory funkcji neurologicznej po leczeniu operacyjnym przerzutowego ucisku na rdzeń

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.20

Abstract

Introduction. Postoperative neurological function influent prognosis and quality of life among patients with metastatic epidural spinal cord compression (MESCC).

Aim. The aim of this study was to assess the predictor of postoperative neurological function in patients with MESCC, treated with spinal cord decompression.

Materials and methods. The study analysed the medical records of 51 patients who underwent surgical treatment with corpectomy at the Department of Oncological Orthopaedics in Brzozów in 2014-2015. The majority of patients were male (61%). The mean age of patients was 61 years. Influence of following variable on postoperative neurological function were assessed: age, gender, location of primary tumor, location and number of affected segments, the pre- and early postoperative Frankel grade, ability to walk and use of walking aid. Variables were analyzed with univariate methods.

Results. The majority of the patients were assigned to Frankel grade C. After surgical intervention 68 % of patients reagin ability to walk. Univariate analyses identify preoperative impairment scale grades, the ability to walk preoperatively, tumor localization, as predictors for neurological improvement and outcome.

Conclusions. Early surgical decompression is essential to preserve neurological function, especially for patients with myeloma.

Streszczenie

Wstęp. Zachowanie dobrej funkcji neurologicznej rdzenia kręgowego w okresie pooperacyjnym wpływa na prognozę i jakość życia pacjentów cierpiących z powodu przerzutowego ucisku rdzenia kręgowego.

Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena predyktorów funkcji neurologicznej w okresie pooperacyjnym, pacjentów leczonych operacyjną dekompresją rdzenia kręgowego.

Materiał i metody. W badania przeanazliowano 51 histori chorób pacjentów leczonych operacyjnie, z zastosowaniem korporektomii na Oddziale Ortopedii Onkologicznej w Brzozowie w latach 2014-2015. Większość pacjentów stanowili mężczyźni, średni wiek pacjentów wyniósł 61 lat. Wpływ następujących zmiennych na funkcje neurologiczną w okresie pooperacyjnym został oceniony: wieku, płci, punktu wyjścia, lokalizacji i liczby zajętych segmentów, przed i pooperacyjna skala Frankela, zdolność do chodzenia, używanie przyrządów ułatwiających poruszanie się. Wszystkie zmienne zostały poddane ocenie jedno i wieloczynnikowej.

Wyniki. Większość pacjentów przy przyjęciu została zakwalifikowana do stopnia C według skali Frankel. Po interwencji operacyjnej zdolność poruszania się dotyczyła 68 % pacjentów. Jednoczynnikowe analizy wykazały, że stopień uszkodzenia rdzenia oceniony w skali Frankela ,zdolność do chodzenia, punkt wyjścia, są predyktorami zachowania funkcji neurologicznej w okresie pooperacyjnym.

Wnioski. Szybka interwencja chirurgiczna jest wskazana w celu utrzymania funkcji neurologicznej rdzenia szczególnie w grupie pacjentów z szpiczakiem.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019