Evaluation of the behavior of inflammatory parameters (ESR, CRP) in patients treated surgically due to spinal deformities

Ocena zachowania się parametrów oceny stanu zapalnego (OB, CRP) u chorych leczonych operacyjnie z powodu deformacji kręgosłupa

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.4.26

Abstract

Introduction. One of the most serious complications of elective surgery is the surgical site infection (SSI), especially in unburdened patients. It is believed that the parameters that may indicate such a process are, among others, C-reactive protein level (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR).

Aim. The aim of the study is the daily assessment of changes in ESR and CRP values in patients after surgical correction of adolescent idiopathic scoliosis with posterior fusion, and their correlation with the occurrence of surgical site infection.

Material and methods. The material is 45 consecutive patients, diagnosed with idiopathic scoliosis, treated surgically, in which in subsequent days after the operation the measurement of CRP and SR was performed. In this group, 4 patients needed surgical revision due to SSI. 

Results. The level of CRP protein increased in all patients, its highest value was on the second day after surgery and was on average 80 mg/l (2-144 mg/l) in the group without SSI and 58 mg/l (34-98 mg/l) in the group with SSI. In the following days CRP levels gradually declined, in the uncomplicated group it lowered to less than a half of the peak level at day 5 (mean 39 mg/l). In SSI group after a reduction of CRP values until day 4 we noted another peak to a mean value 65 mg/l (46-82) at day 7. ESR levels gradually increased and reached maximum values on day 5 in patients without SSI (43mm/h), and on day 6 in patients with SSI (52m/h). In patients with SSI, the changes of levels of ESR was not different from the other patients in whom the course of treatment was not complicated.

Conclusions. The lack of reduction of CRP levels or a second rise of its levels may indicate increased risk of SSI. In this situation further steps to confirm this diagnosis should be carried out. The assessment of ESR after extensive spinal fusion surgery are not sufficient indicators to predict the risk of SSI.

Streszczenie

Wstęp. Jednym z poważniejszych powikłań planowych operacji, u chorych nieobciążonych są powikłania infekcyjne. Uważa się, że parametrami, które mogą wskazywać na taki proces są m.in. stężenie białka ostrej fazy (CRP, C-reactive protein) czy odczyn opadania krwinek Biernackiego (OB).

Cel. Celem pracy jest dobowa ocena zmian wartości OB i CRP u chorych po operacyjnej korekcji młodzieńczej skoliozy idiopatycznej ze spondylodezą tylną, oraz ich korelacja z wystąpieniem zakażenia miejsca operowanego (ZMO).

Materiał i metody. Materiał to 45 kolejnych chorych, z rozpoznaniem skoliozy idiopatycznej, leczonych operacyjnie, u których w kolejnych dobach po operacji wykonywano pomiar wartości CRP i OB. W tej grupie u 4 chorych konieczna była operacyjna rewizja miejsca operowanego z powodu ZMO.

Wyniki. Poziom białka CRP wzrastał u wszystkich chorych, jego największa wartość była w drugiej dobie po operacji i wyniosła średnio 80 mg/l (2-144 mg/l) dla chorych bez ZMO i 58 mg/l (34-98 mg/l) dla chorych z ZMO. W kolejnych dobach poziom CRP stopniowo ulegał zmniejszeniu, u chorych bez powikłań zapalnych osiągnął połowę wartości maksymalnych w 5 dobie po operacji (śr. 39 mg/l). U chorych z ZMO po obniżaniu się stężenia białka CRP do 4 doby zanotowano ponowny jego wzrost do poziomu średnio 65 mg/l (46-82) w dobie 7. Wartość OB stopniowo podnosiła się i osiągała maksimum w 5 dobie po operacji dla chorych bez ZMO i wyniosła średnio 43 mm/godz., w grupie z ZMO najwyższa była w 6 dobie i wyniosła średnio 52 mm/godz. Przebieg krzywej zmian OB nie różnił się w obu grupach.

Wnioski. Brak obniżenia stężenia białka CRP lub jego kolejne uniesienie wskazywać może na zwiększone ryzyko ZMO. W takiej sytuacji konieczna jest zatem dalsza diagnostyka celem potwierdzenia ZMO i odpowiednie wczesne leczenie. Ocena poziomu odczynu opadania krwinek OB nie jest wystarczającym wskaźnikiem, aby przewidzieć ryzyko wystąpienia ZMO.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019