Does the inclination angle really matter? Evaluation of short-stem hip arthroplasty with different articulations based on selected radiological parameters

Czy kąt inklinacji panewki endoprotezy stawu biodrowego naprawdę ma znaczenie? Ocena wyników endoprotezoplastyki krótkotrzpieniowej stawu biodrowego z różną artykulacją stawową na podstawie wybranych parametrów radiologicznych

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.1.04

Abstract

Introduction. With this increasing number of total hip arthroplasties, problems with the finite lifespan of the implants used become more and more critical. The proper functioning of a hip prosthesis depends on numerous factors. Among the most important are the type of joint surface used and the correct orientation of the endoprosthesis components.

Material and methods. The study group consisted of patients who underwent total hip replacement between 2009 and 2011 due to degenerative joint diseases in the 1st Department of the District Hospital of Orthopaedic and Trauma Surgery in Piekary Slaskie, Poland and were placed into one of two study groups according to inclusion and exclusion criteria. The groups were: 69 people with ceramic-on-ceramic articulation (CoC) and 88 people with VERILAST articulation. Next, in 2016 all patients were evaluated according to Harris Hip Score, UCLA and had radiological examination of the pelvis to measure cup inclination angle.

Results. In both groups of patients, regardless of the inclination angles of the cup measured on pelvic radiograms in AP projection, good and very good results were obtained by the patients for hip joint functioning. Furthermore, the patients maintained a high level of physical activity during the observation period of five to seven years.

Conclusions. The stability and proper function of a hip prosthesis depends on numerous factors. It should be remembered that the optimal location of hip joint endoprosthesis components is different for different patients. Obviously, correct implantation of the prosthesis should be critical in order to reduce the risk of THA failure. However, due to the complex function of the hip joint, the correctness of radiological parameters of the prosthesis location does not necessarily ensure a successful surgical intervention.

Streszczenie

Wstęp. Wraz ze wzrostem ilości zakładanych endoprotez stawu biodrowego na znaczeniu zyskuje problem trwałości stosowanych implantów. Prawidłowe, wieloletnie funkcjonowanie endoprotezy stawu biodrowego uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od rodzaju zastosowanej powierzchni stawowej oraz prawidłowej orientacji elementów endoprotezy.

Materia i metody. Spośród pacjentów operowanych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego w ramach naszego Oddziału w latach 2009-2011 na podstawie odpowiednich kryteriów włączenia i wyłączenia utworzono 2 grupy badane, składające się z: 69 osób z artykulacją ceramiczną oraz 88 osób z artykulacją VERILAST. W 2016 roku w trakcie kontroli w ambulatorium przyszpitalnym pacjentów oceniono według protokołów: Harris Hip Score, UCLA oraz wykonano u nich badania radiologiczne celem oceny osadzenia elementów protezy. Wybrane parametry zostały ocenione dla dwóch grup pacjentów, u których zaimplantowano endoprotezy stawu biodrowego z różnymi artykulacjami stawowymi. W obrębie obu grup wydzielono podgrupy w zależności od kąta inklinacji panewki.

Wyniki. Wszyscy pacjenci w naszym okresie obserwacji uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki funkcjonowania operowanych stawów biodrowych. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w zależności od wartości ocenianych parametrów radiologicznych.

Wnioski. Prawidłowe funkcjonowanie endoprotezy stawu biodrowego uzależnione jest od wielu czynników. Pamiętać trzeba, że optymalne usytuowanie elementów endoprotezy stawu biodrowego dla każdego pacjenta jest inne. Należy oczywiście dążyć do poprawnego zaimplantowania protezy, jednak ze względu na złożoną funkcję stawu biodrowego, prawidłowość radiologicznych parametrów usytuowania protezy nie jest jednoznaczna z pełnym sukcesem leczenia operacyjnego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019