Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska

Open Access Policy

All articles presented on the Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska website are Open Access, meaning they are freely accessible online without charge to anyone, anywhere. Authors publish under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0), enabling anyone to access and redistribute the content and, depending upon the license, re-use the content in new or derivative works with attribution. The specific licence terms of use are available on https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ETYKI WYDAWNICZEJ / DECLARATION ON PUBLICATION ETHICS

Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska

https://polishorthopaedics.pl

Oświadczenie czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska dotyczące standardów etycznych i nadużyć w praktyce wydawniczej zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) www.publicationethics.org.

Nasze czasopismo publikuje oryginalne i recenzowane artykuły naukowe przestrzegając etycznych procedur redakcyjnych i wydawniczych.

Obowiązki redakcji i wydawcy czasopisma

 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Redaktor Naczelny w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym.
 2. Decyzja jest podejmowana na podstawie treści pracy, jej prawdziwości, braku naruszenia praw autorskich i niepopełnienia plagiatu.
 3. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wiara, pochodzenie, narodowość ani przekonania polityczne autorów prac zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie nie mają wpływu na ich ocenę przez Redaktora Naczelnego i redaktorów działów.
 4. Redaktorzy dochowują poufność informacji o pracy udzielonych przez jej autorów.
 5. Redaktorzy kwalifikując pracę do druku kierują się obiektywizmem. Ich osobiste przekonania oraz zawodowe czy instytucjonalne powiązania nie wpływają na opinię dotyczącą zakwalifikowania i oceny pracy. Nie wolno im również wykorzystywać informacji zawartych w nadesłanym artykule do własnych celów badawczych bez uprzedniej zgody jej autorów.
 6. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów wynikającego z konkurencji, współpracy lub innych relacji z którymkolwiek z autorów czy instytucjami powiązanymi z danym artykułem kompetencje redaktora naczelnego (decyzja dotycząca publikacji) przejmuje redaktor działu lub inny członek Komitetu Redakcyjnego. Redaktorzy zobowiązani są ujawnić ewentualny konflikt interesów.
 7. Jeśli autor postanowi odwołać się od decyzji o nieopublikowaniu jego artykułu, ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Redaktora Naczelnego.
 8. Cały proces recenzowania odbywa się elektronicznie.
 9. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie elektronicznej czasopisma.
 10. Jeśli praca została przyjęta przez Redakcję, to zostaje wysłana do dwóch recenzentów według ustalonego klucza tematycznego.
 11. Autor nie zna nazwisk recenzentów swojej pracy.
 12. Czas wykonania recenzji – 2 tygodnie.
 13. Praca po recenzji:
  • jeśli jedna recenzja jest negatywna, a druga pozytywna, praca zostaje wysłana do trzeciego recenzenta;
  • jeśli praca została odrzucona przez recenzentów, redakcja wysyła informację mailową do autora i podaje przyczynę odrzucenia;
  • jeśli praca została przyjęta przez recenzentów, ale pod warunkami poprawy lub uzupełnienia, redakcja odsyła pracę z uwagami do autora, autor powinien ponownie przesłać poprawioną lub uzupełnioną pracę;
  • Jeśli praca został zrecenzowana pozytywnie bez uwag, redakcja przesyła pracę do dalszego opracowania wydawniczego.

Obowiązki autora nadesłanej pracy

Zgłaszając pracę autorzy zobowiązani są dołączyć do manuskryptu List przewodni, w którym oświadczają, że praca nie narusza praw autorskich innych osób i że nie została opublikowana ani przeznaczona do publikacji na łamach innego czasopisma, a także precyzują wkład poszczególnych współautorów w powstanie pracy.

W przypadku załączonych do manuskryptu elementów graficznych wykorzystanych z innych źródeł niż własne, autorzy zobowiązani są przedstawić zgodę właściciela praw autorskich na ich ponowne wykorzystanie. Wytyczne dotyczące przygotowania pracy i zgłoszenia do publikacji dostępne są na stronie internetowej czasopisma w zakładce Dla Autorów

 1. Autorzy przesyłając pracę do Redakcji oświadczają, że zapoznali się i akceptują Oświadczenie czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska dotyczące standardów etycznych i nadużyć w praktyce wydawniczej.
 2. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma plagiatu, czy autoplagiatu
 3. Równoległe wysyłanie manuskryptu do więcej niż jednego czasopisma uznaje się za zachowanie nieetyczne i skutkuje nieprzyjęciem pracy do druku.
 4. Należy zachować poszanowanie praw autorskich w odniesieniu do wszelkich wykorzystywanych cytowań i materiałów.
 5. Autorami publikacji mogą być wyłącznie osoby, które wniosły znaczący wkład w jej powstanie.
 6. Autorzy są zobowiązani prezentować wyniki swojej pracy w sposób rzetelny i uczciwy. Publikowanie nieprawdziwych czy niezweryfikowanych wyników jest nieetyczne i nieakceptowalne.

Obowiązki dotyczące recenzentów

 1. W trakcie opiniowana recenzenci zobowiązani są dokładać wszelkich starań, by rzetelnie i obiektywnie ocenić wartość recenzowanej pracy.
 2. Jeśli recenzent uważa, iż nie ma wystarczających kwalifikacji, by oceniać daną pracę, może uchylić się od sporządzenia jej recenzji.
 3. Recenzent wykonuje recenzję powierzonej mu pracy bez wynagrodzenia w terminie dwóch tygodni od podjęcia się tego zadania.
 4. Recenzenci zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich nieopublikowanych prac i związanych z nimi materiałów.
 5. Recenzenci mogą bez podawania konkretnej przyczyny odmówić przeprowadzenia oceny pracy.
 6. Recenzent i autor artykułu nie powinni pozostawać w bliskich relacjach osobistych (np. stosunek pokrewieństwa) ani zawodowych (np. zależność służbowa). Jeśli recenzent uzna, że opiniowanie pracy stoi w sprzeczności z jego interesami, zobowiązany jest zaniechać tej czynności. Konflikt interesów może wiązać się z kwestiami kompetencji, finansów i współpracy – na polu osobistym, przedsiębiorstwa lub instytucji. Recenzentowi nie wolno wykorzystywać informacji zawartych w przeglądanym manuskrypcie dla własnej korzyści.
 7. Jeśli w trakcie opiniowania pracy zostały wykazane nadużycia w stosunku do cudzej własności intelektualnej (niejawne zapożyczenia), obowiązkiem recenzenta jest powiadomienie redaktora naczelnego, który dokona sprawdzenia ewentualnych dowodów, po czym podejmie ostateczną decyzję, co do publikacji pracy.
 8. Recenzent powinien zidentyfikować i wskazać autorom wszelkie źródła i publikacje, które w jego opinii są istotne, a nie zostały w pracy ujęte i zacytowane.
 9. Recenzenci przekazują uwagi redaktorom prowadzącym. Obowiązkiem recenzenta jest przekazanie szczegółowych uwag, również w przypadku pracy, która jego zdaniem nie kwalifikuje się do druku.

Declaration on publication ethics
Polish Orthopaedics and Traumatology
https: //polishorthopaedics.pl

The declaration of the journalPolish Orthopaedics and Traumatology regarding the ethical standards and abuses in publishing practice was prepared on the basis of the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org.

Our journal publishes original and peer-reviewed scientific articles, observing ethical editorial and publishing procedures.

Duties of the editor and publisher.

 1. The final decision on accepting the work is made by the Editor-in-Chief in agreement with the Editorial Committee.
 2. The decision is made on the basis of the content of the work, its truthfulness, non-infringement of copyright and lack of plagiarism.
 3. Race, gender, sexual orientation, faith, origin, nationality, or political beliefs of the authors of works submitted for publication in the journal have no impact on their assessment by the Editor-in-Chief and editors of specific departments.
 4. Editors maintain the confidentiality of information about the work provided by its authors.
 5. Editors qualifying the work for publication are objective in their evaluation. Their personal beliefs as well as professional or institutional connections do not affect the opinion about the eligibility and evaluation of the work. They are also not allowed to use the information contained in the submitted article for their own research purposes without the prior consent of its authors.
 6. In the event of a conflict of interest resulting from competition, cooperation or other relationships with any of the authors or institutions related to a given article, the editor-in-chief's duties (the decision regarding publication) are taken over by the editor of the department or another member of the Editorial Committee. Editors are required to disclose any conflict of interest.
 7. If the author decides to appeal against the decision not to publish his/her article, the final decision on this matter belongs to the Editor-in-Chief.
 8. The entire review process is electronic.
 9. The list of reviewers is posted on the journal's website.
 10. If the work has been accepted by the Editorial Staff, it is sent to two reviewers according to the established thematic system.
 11. The author does not know the names of the reviewers of his/her work.
 12. Time for the review –2 weeks.
 13. The work after review:
  • if one review is negative and the other positive, the work is sent to a third reviewer;
  • if the work has been rejected by the reviewers, the editors send an e-mail to the author and give the reason for the rejection;
  • if the work has been accepted by the reviewers, but under the conditions of improvement or correction, the editorial office sends back the work with comments to the author, the author should send the corrected work once again;
  • If the work has been positively reviewed without any comments, the editorial staff sends the work for further publishing.

Responsibilities of the author of the submitted work

When submitting the paper, the authors are required to attach the Cover Letter to the manuscript, in which they declare that the work does not infringe upon the copyrights of other individuals and that it has not been published or intended for publication in another journal, and also specify the contribution of individual co-authors to the work.

In the case of graphic elements attached to the manuscript and taken from sources other than their own, the authors are obliged to present the consent of the copyright holder to the re-use of the content. Guidelines for the preparation of work and submission for publication are available on the journal's website in the bookmark For authors

 1. The authors, when sending the work to the Editorial Office, declare that they have read the Declaration of the journal Polish Orthopaedics and Traumatology regarding the ethical standards and abuses in the publishing practice.
 2. Any form of plagiarism or self-plagiarism is unacceptable.
 1. Sending of a manuscript to more than one journals at the same time is considered unethical and results in non-acceptance the work for publication.
 2. The copyrights to all citations and materials used in the work are to be acknowledged and respected.
 3. The authors of the publication may only be persons who have made a significant contribution to its creation.
 4. The authors are obliged to present the results of their work in a fair and honest way. It is unethical and unacceptable to publish untrue or unverified results.

Duties of the reviewers

 1. When reviewing the work the reviewers are required to make every effort to reliably and objectively assess the value of the reviewed work.
 2. If the reviewer thinks that s/he does not have sufficient qualifications to evaluate a given work, s/he may refrain from preparing the review.
 3. The reviewer reviews the work provided to him/her without pay within two weeks of accepting the task.
 4. The reviewers are obliged to keep all unpublished works and related materials confidential.
 5. The reviewers can refuse to review a work without giving a specific reason.
 6. The reviewer and the author of the article should not stay in a close personal (e.g. kinship) or professional (e.g. work-related dependence) relationship. If the reviewer decides that reviewing the work is contrary to his interests, s/he is obliged to refrain from reviewing the work. A conflict of interest may involve issues of competence, finances and cooperation – at the personal, business or institutional level. The reviewer may not use the information contained in the reviewed manuscript for his/her own benefit.
 7. If during the evaluation of the work, the abuses against someone else's intellectual property rights have been identified (implicit borrowing), the reviewer's duty is to notify the editor-in-chief who will verify any evidence and then make the final decision as to the publication of the work.
 8. The reviewer should identify and indicate to the author all sources and publications that in his/her opinion are relevant and have not been included in the work and cited.
 9. The reviewers provide their comments to the managing editors. It is the responsibility of the reviewer to provide detailed comments, also in the case of work that in his/her opinion is not eligible for publication.